top of page
Zoeken

10 dingen die je moet weten uit de nieuwe beheersovereenkomst van VRT

De samenleving verandert voortdurend. Daarom moet VRT zich heruitvinden om haar belangrijke rol in die samenleving te kunnen blijven spelen: een digitale toekomst met media die er écht toe doen.1. Maatschappelijke impact


De maatschappelijke rol van de VRT heeft nog nooit zo prominent in een beheersovereenkomst gestaan. De VRT moet meer dan ooit bijdragen aan het gesprek over belangrijke maatschappelijke thema’s, een maatschappelijke impact realiseren en die ook meten. De bereikcijfers worden gehandhaafd: 85% van de Vlamingen bereiken met het volledige aanbod (op weekbasis); 75% voor nieuws voor alle doelgroepen. Door de fragmentatie van het aanbod over diverse platformen en de internationale concurrentie is dat een grote uitdaging.


De VRT kan jaarlijks 100 voorbeelden van maatschappelijke relevantie naar voor schuiven, over de verschillende aanbodsmerken heen.


2. Radicaal digitaal


De gebruikers kiezen volop voor digitale en mobiele media. VRT moet daarom versneld de digitale omslag maken, met audio, video en vernieuwende formats. VRT NU, VRT NWS en ook het audio-aanbod nemen hierbij een centrale plaats is.


Van de geregistreerde gebruikers komt minstens de helft één keer per maand in contact/interactie met 1 of meerdere van onze digitale kanalen en is hij/zij dus een actieve gebruiker.


3. Smaakverbreding


VRT NU laat je nieuwe zaken ontdekken. In plaats van gebruikers uitsluitend voor te schotelen wat past binnen hun kijkgedrag, worden nieuwe publieke omroepalgoritmes ontwikkeld die smaakverbredend zijn. Deze innovatie is niet winstgedreven, maar vertrekt vanuit de publieke opdracht, met transparantie en controle over de verzamelde data voor de gebruiker.


De impact van algoritmes en curatie wordt op continue basis gemeten. De VRT is ook transparant over het gebruik van die algoritmes.


4. Inspelen op een jonger publiek


Inspelen op de behoefte van jongeren is een belangrijk aandachtspunt. Die haken af bij het traditionele, lineaire televisieaanbod. Daarom ontwikkelt de VRT een digitaal aanbod dat aansluiting vindt bij de leefwereld van jongeren. De VRT maakt haar publieke opdracht waar op nieuwe, relevante platformen.


De VRT zet pro-actief in op het ontwikkelen van digitaal aanbod dat aansluiting vindt bij het veranderend mediagebruik. De VRT maakt haar publieke opdracht waar op nieuwe, relevante platformen (denk aan Instagram en TikTok). Ze zet daarvoor in op een weloverwogen keuze aan platformen waar minstens 10% van de kinderen of jongeren (12-24j) op weekbasis gebruik van maken.


Daarnaast streeft ze er naar 65% van de groep 16-24 jaar te bereiken met haar informatieaanbod.


5. Desinformatie en mediawijsheid prioritair


In tijden waarin algoritmes op sociale media de gebruikers vooral meningen uit hun eigen groep voorschotelen en debatten sterk polariseren, dient een onafhankelijke publieke omroep diverse, tegengestelde meningen aan bod te laten komen. Onpartijdigheid is daarbij essentieel. De VRT zal initiatieven nemen samen met de andere mediabedrijven om desinformatie tegen te gaan.

  • De VRT maakt minstens 15 diepgravende onderzoeksjournalistieke verhalen per jaar.

  • KLAAR en Edubox of gelijkaardige initiatieven worden verdergezet en dragen ertoe bij dat de VRT op een toekomstgerichte manier en vanuit haar educatieve taak connecteert met een jonger publiek.


6. Investeren in Vlaamse productiebedrijven


De VRT besteedt minimaal 20% van haar totale inkomsten aan de externe creatieve sector: Vlaamse audiovisuele content, innovatieve audio en digitale formaten. Hiervan gaat op jaarbasis minimaal een half miljoen euro naar de externe audiosector, onder meer voor podcasts.


7. Samenwerken vanuit de eigen sterkte


De VRT is een essentiële speler in het Vlaamse medialandschap en bouwt sterke samenwerkingen uit. Onder meer op het vlak van technologie, content en factchecking. Samenwerkingen zoals met Streamz worden verdergezet en versterkt. Daarnaast bouwt ze bruggen met andere maatschappelijke sectoren zoals bijvoorbeeld met WAT WAT rond jongeren.


8. Cultuurpromotie


De VRT speelt een belangrijke rol in de promotie van de Vlaamse cultuur en het Nederlands als standaardtaal. Bovendien is er extra aandacht voor een cultuuraanbod voor kinderen en jongeren.

  • Jaarlijks worden 250 concerten, voorstellingen of festivals gecapteerd.

  • De VRT zal ook ruime aandacht geven aan ten minste 10 gebeurtenissen die de Vlaamse identiteit en cultuur onder de aandacht brengen.

  • Het Journaal van Eén bevat jaarlijks minstens 365 cultuuritems.


9. Lokale fictie


De VRT blijft prestigieuze Vlaamse fictiereeksen stimuleren. De VRT werkt onder meer met de Nederlandse publieke omroep NPO op een toekomstgerichte manier samen om zo de culturele band tussen de Lage Landen te versterken. Dit kadert in het herbekijken van BVN en heeft onder meer betrekking op aanbodgerichte samenwerking.

  • De VRT investeert jaarlijks in de coproductie van minimaal 15 afleveringen documentaires, waarvan minstens 8 auteursdocumentaires.


10. Inspanningen voor diversiteit en herkenbaarheid


De VRT reflecteert de samenstelling van onze hele samenleving, voor en achter de schermen. Daarom is er bijzondere aandacht voor de schermaanwezigheid van vrouwen, mensen met een migratieachtergrond, ouderen, mensen in armoede, mensen met diverse seksuele identiteiten en personen met een handicap (cf. G-sport op Sporza). De VRT engageert zich om mensen meer inclusief te tonen, en niet enkel in functie van hun specifieke handicap, geaardheid, achtergrond, leeftijd, enz.

  • Het aandeel vrouwen in de beeldvorming stijgt van 40% naar 48% in 2025, mensen met een buitenlandse herkomst van 7,5% naar 9,5% in 2025, en mensen met een beperking van 1,5% naar 2% in 2025.Comments


bottom of page