top of page
Zoeken

Minister Dalle is het komende halfjaar Europees voorzitter voor Jeugd en Media

Van 1 januari tot 30 juni 2024 is België voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Vanuit de Vlaamse regering neem ik het voorzitterschap voor de beleidsdomeinen Jeugd en Media op. Dit voorzitterschap is een unieke kans om belangrijke jeugd- en mediathema’s, waar we de voorbije jaren in Vlaanderen hard aan gewerkt hebben, ook hoog op de Europese politieke agenda te plaatsen.

Jeugd


Als Europees jeugdvoorzitter is het mijn ambitie om de belangen van kinderen en jongeren bovenaan de Europese agenda te plaatsen. We streven naar actief burgerschap, inclusie en solidariteit voor alle jonge mensen in de Europese Unie.  


Democratie impliceert wederzijds respect, tolerantie en luisteren naar verschillende stemmen – ook die van kinderen en jongeren. Niet meer dan logisch dus dat kinderen en jongeren inspraak hebben in beslissingen die een invloed hebben op hun toekomst. Wij willen een Europa dat geschikt is voor alle kinderen en jongeren. Daarom organiseren we van 2 tot 5 maart in Gent een EU-Jeugdconferentie. We zoeken naar manieren om kinderen en jongeren, en zeker zij die leven in de meest kwetsbare situaties, meer te verbinden met de samenleving en de Europese Unie. Via participatie van en dialoog met kinderen en jongeren willen we hun perspectief binnenbrengen in het beleid van de EU. Door kinderen en jongeren meer te betrekken bij dit beleid maken we hen meer vertrouwd met de Europese instellingen. Daarom zetten we de komende maanden de volgende stap in de invoering van de EU Youth Test/Check, een tool die de impact van nieuwe voorstellen op de Europese jeugd in kaart brengt. Dit moet ervoor zorgen dat de stem van kinderen en jongeren ook echt gehoord wordt tijdens het Europese beslissingsproces.  


Het belang van kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving voor en op maat van alle kinderen en jongeren kwam, zeker tijdens de coronacrisis, steeds uitdrukkelijker op de voorgrond. Daarvoor kunnen we in Vlaanderen rekenen op een sterk en goed lokaal verankerd jeugdwerk. Jeugdwerk biedt een veilige omgeving voor kinderen en jongeren. Zij hebben nood aan ruimte, zowel fysiek als mentaal, om jong te zijn. Om het jeugdwerk in Vlaanderen en in de rest van Europa te versterken en verder te ontwikkelen, leg ik tijdens het voorzitterschap een resolutie rond jeugdwerkbeleid voor aan de EU-Raad. We organiseren van 20 tot 23 februari in Brussel de Europese Conferentie rond lokaal jeugdwerk en democratie, met een duidelijke boodschap voor de EU-lidstaten: het jeugdwerk levert een onmisbare bijdrage aan het welbevinden van onze kinderen en jongeren.  


Tijdens dit voorzitterschap zal ook het vrijwillig engagement van jongeren onder de loep genomen worden. Wie vrijwillig engagement opneemt, draagt immers bij aan een solidaire samenleving. Met die ambitie in het achterhoofd willen we Europese en internationale mobiliteit van jongeren stimuleren, en goede Europese praktijken uit het jeugdwerk uitwisselen. Om dit te bewerkstelligen komen de Directeurs-generaal Jeugd en directeurs Nationale Agentschappen Erasmus+ Jeugd & Europees Solidariteitskorps van de EU-lidstaten van 26 tot 28 maart samen in Brussel. 


De actualiteit kan niet los gezien worden van ons voorzitterschap. Oorlogen binnen en buiten Europa, klimaatveranderingen, versnelde digitalisering en vele andere uitdagingen zetten het belang van respect voor kinderrechten op scherp. Ook binnen het  EU-jeugdbeleid moeten mensen- en kinderrechten dan ook het kompas zijn, vandaag zelfs meer dan ooit. Tijdens dit voorzitterschap werken we naar een meer samensporend beleid ten aanzien van kinderen en jongeren op vlak van jeugdzaken en kinderrechten. Het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid wordt als referentie-voorbeeld naar voren schoven. Dit alles zal aan bod komen op een expertenseminarie dat we van 21 januari tot 23 januari organiseren in Leuven.  


Daarnaast heb ik ook de ambitie om bruggen te bouwen tussen het EU-kinderrechtenbeleid en het EU-jeugdbeleid, om zo te komen tot een meer coherent beleid ten aanzien van kinderen, jongeren en kinderrechten.

 

Media 


De mediawereld evolueert razendsnel, en daar zullen we het komende halfjaar op vlak van mediabeleid heel wat aandacht aan besteden. Influencers zijn relatief nieuwe actoren binnen het medialandschap maar nemen desalniettemin een prominente plek in onze online wereld en hebben een grote impact op hun volgers en de samenleving. Er is nood aan initiatieven om deze nieuwe rolmodellen te wijzen op deze impact, en hen te helpen om verstandig te kunnen omspringen met die invloed. Daarom rolden we in Vlaanderen in 2023 de influencerFAQ uit, een handleiding voor influencers en online content creators. Het is mijn ambitie om ook andere lidstaten warm te maken voor een dergelijk initiatief. Op 27 februari vindt in Brussel een conferentie plaats over de ondersteuning van influencers en online content creators. Aan het einde van ons voorzitterschap wil ik raadsconclusies voorleggen waarin we samen met de andere lidstaten kijken naar hoe we influencers kunnen aansporen om ethischer en bewuster om te gaan met de content die ze creëren.


Ook digitale transformatie en media-innovatie zal heel wat aandacht opeisen. De mediasector staat immers voor grote uitdagingen, en er is nood aan aanpassingsvermogen, innovatiekracht en samenwerking om te beantwoorden aan deze evoluties. Het sleutelmoment wordt de mediaconferentie op 13 en 14 maart in Brussel, bedoeld om op Europese schaal ervaring en kennis uit te wisselen. Ook inzake dit thema wil ik een Europees vervolg geven aan Vlaamse good practices. De recente jaren is er immers fors geïnvesteerd in innovatie van de Vlaamse mediasector, denk maar aan projecten in de strijd tegen desinformatie, het toekomstige crossmediaal meetsysteem, en tal van projecten die de digitale transformatie van mediabedrijven versterken, en de toekomstige inwerkingtreding van Future Media Hubs: een internationaal netwerk van 51 mediaorganisaties in 16 landen, met de Vlaamse openbare omroep als exploitant.  


Een belangrijk initiatief in de Europese wetgeving op vlak van media, is ongetwijfeld de European Media Freedom Act (EMFA). Deze Europese verordening vormt een mijlpaal op het gebied van mediavrijheid, mediapluraliteit, redactionele onafhankelijkheid en de bescherming van journalisten en hun bronnen, in de context van een goed functionerende EU-mediamarkt. Eind vorig jaar werd, onder het Spaans voorzitterschap, een akkoord bereikt over de principes van de EMFA. Ik kijk ernaar uit om dit akkoord de komende maanden verder uit te werken en definitief te laten goedkeuren.  


Dit Europees voorzitterschap belooft een bijzonder boeiende periode te worden. De komende zes maanden wordt ons land het epicentrum van het EU-beleid en staan de blikken van de andere lidstaten op ons gericht. Een unieke gelegenheid om hen te laten kennismaken met onze aanpak en onze succesverhalen, maar ook om initiatieven te nemen voor een betere Europese Unie. Ik zal er alles aan doen om vanuit dit EU-voorzitterschap mijn steentje bij te dragen voor een beter jeugd-en mediabeleid in Vlaanderen en Europa.  

コメント


bottom of page