top of page
Zoeken

CD&V’s Metropolitan State of Mind


CD&V Brussel: een sterker gewest en samenwerkende gemeenschappen


Sinds 2015 is de vrij jonge (35) Benjamin Dalle, in opvolging van Koen Vanhaerents, voorzitter van CD&V Brussel.  Benjamin groeide op in het West-Vlaamse Damme, maar hij woont sinds meerdere jaren in Sint-Jans-Molenbeek.


Hoe ervoer u de afgelopen jaren?


Negatief waren in de eerste plaats de verschrikkelijke aanslagen van 22 maart 2016. Dan waren er ook de schandalen in de Brusselse politiek en de onmacht om de reële uitdagingen in Brussel voldoende slagkrachtig aan te pakken. Positief was dan wel dat we merkten hoe groot de veerkracht van Brussel en de Brusselaars was in de nasleep van de terroristische aanslagen. We zijn ook tevreden over de sterke verbetering van de werkloosheidscijfers, in het bijzonder de jeugdwerkloosheid. De weg naar volledige tewerkstelling is nog zeer lang, maar dit is erg hoopgevend.

Welke algemene prioriteiten ziet u voor de Brusselse politiek?


Wij willen een verbetering van de levenskwaliteit voor alle Brusselaars, zonder onderscheid. Dit vereist een versterking van de Brusselse economie en de aanpak van de werkloosheid, in het bijzonder via kwaliteitsvol onderwijs, vorming, (her)scholing, begeleiding en activering.


De mobiliteit dient beter en duurzamer te zijn, met een centrale plaats voor de (elektrische) fiets. De netheid van Brussel dient te verbeteren evenals de veiligheid. Wij pleiten voor diverse en verbonden wijken met een bruisend verenigingsleven en een sociaal beleid in de strijd tegen armoede. Algemeen kunnen we zeggen dat we pleiten voor een efficiënte en ethische politiek met voldoende inbreng vanuit de twee gemeenschappen.


Wat is uw visie op de verhouding Vlaanderen en Brussel?


Voor CD&V moet Brussel een hoofdstedelijk stadsgewest zijn met sterke gemeenschappen. Brussel is uniek: van oorsprong is het een Vlaamse stad en nu is het een veelkleurig en meertalig gewest. CD&V heeft steeds een antwoord willen bieden op deze evolutie. We wensen dan ook Brussel verder uit te bouwen als een sterk Brussels Hoofdstedelijk Gewest mét sterke gemeenschappen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet de nodige slagkracht verwerven en behouden om haar gewestelijke bevoegdheden uit te oefenen en de twee gemeenschappen dienen hun volle verantwoordelijkheid op te nemen in de hoofdstad.


CD&V is voor een sterke aanwezigheid van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. CD&V blijft ervoor gaan dat de Vlaamse Gemeenschap haar bevoegdheden maximaal uitoefent en toepasbaar maakt in Brussel.


Hoe wilt u dit concreet aanpakken?

Als Brusselse CD&V willen we ons inzetten voor alle Brusselaars. Er moet daarvoor werk worden gemaakt van een versterking van de samenwerking tussen de gemeenschappen. We streven naar meer en betere samenwerkingsakkoorden tussen de gemeenschappen en het gewest (in het bijzonder rond vorming, werk en onderwijs).


We pleiten ook voor een echte ‘Brussels Metropolitan State of Mind’, door sterke samenwerking binnen de sociaal-economische belangengemeenschap rond Brussel.


Om de band tussen Brussel en Vlaanderen te versterken, pleiten we, aanvullend aan de provinciale kieskring, voor een Vlaamse kieskring voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Vlaamse Parlement voor een gedeelte van de zetels.

We hechten groot belang aan een coherent (stads)gewestelijk beleid en willen daarvoor het politieke zwaartepunt verder verschuiven van de gemeenten naar het gewest. Rond veiligheid, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit, parkeerbeleid, ICT, huisvesting, arbeidsmarktbeleid, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn, leefmilieu, huisvuilophaling en netheid moet het gewest worden versterkt ten opzichte van de gemeenten.


Daarnaast is het belangrijk dat er voor bepaalde diensten een kleine afstand is tussen burger en gemeentebestuur. Om de afstand tussen de burger en het beleid te verminderen pleiten we voor een gemeentelijke dienstverlening op wijkniveau. In dezelfde optiek van een versterkt gewestelijke niveau dat de grote lijnen uitzet en gemeenten als nabijheidsbestuur pleit CD&V Brussel ook voor het nauwer betrekken van deelgemeenten en wijken bij het lokaal beleid.Voor Nederlandstaligen is het in de Brusselse gemeenten vaak moeilijk om de grondwettelijk gewaarborgde taalrechten te verkrijgen.


Met CD&V vinden we dat Brussel een tweetalige internationale en Europese hoofdstad moet zijn, met ook Engels als onthaaltaal voor nieuwkomers (niet als bestuurlijke taal).

Brussel moet haar rol als internationale en Europese hoofdstad ten volle uitspelen. Frans en Nederlands moeten als officiële talen worden gehanteerd door de besturen. De kennis van de twee landstalen moet ook worden gepromoot, onder meer via het onderwijs. Het Engels krijgt een rol als onthaaltaal voor nieuwkomers.


Een doorleefde tweetaligheid is een essentieel onderdeel van de hoofdstedelijke rol van Brussel

Een doorleefde tweetaligheid is een essentieel onderdeel van de hoofdstedelijke rol van Brussel en van de welvaart en toekomst van alle Brusselaars. CD&V wil dan ook dat er een nog sterker en positiever taalbeleid komt, zowel bij de overheidsdiensten als in het onderwijs en in alle aspecten van het openbaar leven (cfr. initiatieven zoals die van het Huis van het Nederlands, taalopleidingen en taalpremies). De correcte en integrale toepassing van de bestaande taalwetgeving in alle overheidsdiensten blijft hierbij een prioriteit en een basisrecht. Ook de tweetalige ziekenhuizen, woonzorgcentra en andere zorg- en welzijnsvoorzieningen moeten echt tweetalig zijn.


Een eventuele modernisering van de taalwetgeving is voor ons geen taboe, maar kan enkel als zij de kwaliteit van de tweetalige dienstverlening en de effectieve toepasbaarheid van het toezicht op de naleving van de wet versterkt.
CD&V wil, via een samenwerking tussen de gemeenschappen en de federale overheid, alle scholieren in de laatste graad van het secundair onderwijs de kans bieden om een Selor-taaltest af te leggen en zo een taalbrevet van kennis van de andere landstaal te behalen. Dat zal een aanmoediging zijn voor het taalonderricht op school en dus de basis leggen voor meer tweetaligheid. Maar het zal ook een extra troef zijn voor onze Brusselse jongeren op de arbeidsmarkt.


De Brusselse politiek lijkt verziekt door gesjoemel van enkel op eigenbelang gerichte politici.


Als christen-democraten hechten we groot belang aan een ethische politiek. We zetten daarbij in op heldere regels maar ook op een ethisch réveil: wie aan politiek doet moet 100 procent integer zijn.

De misbruiken die de laatste maanden aan het licht zijn gekomen houden meestal verband met gemeentelijke vzw’s en parastatale structuren. Een doorlichting van deze structuren is aangewezen. Deze doorlichting moet minimaal betrekking hebben op de volgende elementen:


Wordt een kerntaak van de overheid uitgeoefend of kan ook de private sector of het middenveld dit waarnemen? Met CD&V vertrekken we vanuit het principe van subsidiairiteit.Is de gehanteerde structuur (gemeentelijke vzw, parastatale structuur of andere) vanuit bestuurlijk én democratisch oogpunt de aangewezen juridische vorm?Zijn de zitpenningen redelijk en in lijn met de gewestelijke richtsnoeren?Een sterk bestuur en een verantwoordelijke gemeenschap hebben baat bij het vermijden van belangenverstrengeling en het kenbaar maken ervan.


Hoe denkt u over de mobiliteit in Brussel en problemen met de invallende tunnels?


Onze stad moet vlot bereikbaar blijven


CD&V Brussel pleit voor een renovatie van de tunnels die de veiligheid van de automobilisten waarborgt. De Brusselse tunnels definitief sluiten is voor CD&V Brussel geen optie. Noch de Brusselaars, noch de Brusselse economie zouden hierbij gebaat zijn. Onze stad moet vlot bereikbaar blijven. En onze wijken moeten niet nog meer worden geteisterd door sluipverkeer.


Parallel met het garanderen van een veilig en vlot autoverkeer door de Brusselse tunnels moet geïnvesteerd worden in een vlottere Brusselse mobiliteit. En dat door in te zetten op minder autogebruik. Auto- of ritdelen moet verder aangemoedigd worden. Daarnaast dienen we het fiscaal gunstregime voor bedrijfswagens af te schaffen in ruil voor een mobiliteitsbudget. We zijn ook voorstander van een slimme kilometerheffing die het gebruik van andere vervoersmiddelen dan de wagen stimuleert.


Ook het bedrijfsleven kan een bijdrage leveren aan het ontwarren van de mobiliteitsknoop, met glijdende uren en telewerk. Of met het voorzien van een (elektrisch) wagenpark en bedrijfsfietsen.


investeringen nodig om de alternatieven voor de auto aantrekkelijker te maken


Verder zijn evidente investeringen nodig om de alternatieven voor de auto aantrekkelijker te maken: overstapparkings bouwen, ook in de twee andere gewesten, waar pendelaars kunnen overstappen op het openbaar vervoer, aanleggen van fietspaden en fietssnelwegen, investeren in de metroaanleg en in een snellere invoering van het GEN netwerk.


De Brusselse tunnels renoveren betekent dus geenszins dat we alternatieven voor de personenwagen laten vallen. Elke Brusselaar, pendelaar of bezoeker moet veilig en vlot, overal in ons gewest kunnen geraken. Bij voorkeur te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Dat is het STOP principe dat CD&V steeds gehanteerd heeft.


Welke maatregelen zouden er nog genomen kunnen worden om de levenskwaliteit te verbeteren?


Voor CD&V staat levenskwaliteit voor alle Brusselaars centraal. Een van de pijlers daarvan is te kunnen leven in een kwaliteitsvolle leefomgeving. Dit verklaart waarom wij bijvoorbeeld zoveel aandacht besteden aan propere lucht.

100 parkjes en extra groene ruimtes nodig

Recent lanceerden we ook een Groenplan voor meer groene ruimte in Brussel met 10 speerpunten.  We schuiven een duidelijke doelstelling naar voren. Elke Brusselaar moet binnen de 400m rondom de eigen deur parkjes of groene ruimtes hebben. Daarvoor zijn 100 parkjes en extra groene ruimtes nodig. Toegang tot voldoende groen is essentieel voor de gezondheid en de levenskwaliteit van de Brusselaars.


Wat de luchthaven van Zaventem betreft, pleiten we voor een evenwichtige spreiding van de lasten van de vluchten. We hechten groot belang aan de economische ontwikkeling van de luchthaven, die zeer belangrijk is voor de aanpak van de Brusselse werkloosheid. Een oplossing moet echter ook terdege rekening houden met de leefomstandigheden van iedereen die geluidshinder ondervindt.


Comments


bottom of page