top of page
Zoeken

Dalle hervormt Raad van Bestuur VRT

Er komt een grondige hervorming van de samenstelling van de Raad van Bestuur van de VRT, daar is een akkoord over binnen de Vlaamse Regering. Zo zal de toekomstige Raad bestaan uit 8 bestuurders die voorgedragen worden vanuit de fracties van het Vlaams Parlement en 4 nieuwe onafhankelijke bestuurders. Het totaal aantal bestuurders wijzigt niet. Daarnaast stelt het voorontwerp van decreet ook enkele andere hervormingen voor die moeten bijdragen aan het goed bestuur van de openbare omroep. “Dit moet de VRT helpen om nog sterker te professionaliseren en in te spelen op een steeds sneller veranderd medialandschap,” aldus Benjamin Dalle, Vlaams minister van Media.Met het voorontwerp van decreet stelt de Vlaamse Regering een ambitieuze hervorming voor van de Raad van Bestuur van de VRT. Vandaag bestaat de Raad van Bestuur uit 12 leden voorgedragen door de fracties van het Vlaams Parlement.


Door de nieuwe hervorming zal de raad van bestuur voortaan verplicht bestaan uit:

  • 8 door de Vlaamse Regering aangewezen leden rekening houdend met de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties in het Vlaams Parlement (“politieke leden”)

  • 4 door de Vlaamse Regering aangewezen onafhankelijke bestuursleden, die aantoonbaar deskundig zijn inzake het algemeen bestuur van de VRT en inzake de inhoudelijke materie en het beleidsveld waarin de VRT actief is. In de praktijk betekent dit dat het gaat om personen met aantoonbare, voor het algemeen bestuur van de VRT relevante expertise, en/of met specifieke deskundigheid op het vlak van de audiovisuele mediasector en van het mediabeleid.

De voorzitter van de raad van bestuur wordt, zoals vandaag het geval is, gekozen uit de “politieke” leden van de raad van bestuur; de ondervoorzitter uit de onafhankelijke bestuurders.

Aanstellingsprocedure


De onafhankelijke bestuurders zullen via een objectieve procedure worden aangesteld. Deze moet garanderen dat de kandidaten met de meest relevante expertise en ervaring worden geselecteerd. Er komt een open oproep waarvoor iedereen zich zal kunnen kandidaat stellen. Objectiviteit en onafhankelijkheid moeten bij de beoordeling van kandidaten voorop staan. Een onafhankelijke benoemingsadviescommissie moet deskundigheid garanderen.

Naast de hervorming van de samenstelling van de Raad stelt de Vlaamse Regering in haar voorontwerp ook enkele andere ingrepen voor. Zo komt er een sterkere betrokkenheid van de raad van bestuur bij de benoeming en het ontslag van de gedelegeerd bestuurder. Zo zal de Raad van Bestuur in de toekomst gevraagd worden voor een advies bij zowel een eventueel ontslag als voor het profiel van de gedelegeerd bestuurder. De uiteindelijke beslissing wordt wel nog steeds genomen door de algemene vergadering van de VRT (de Vlaamse Regering).

Ook worden daarnaast ook twee principes van deugdelijk bestuur in het Mediadecreet opgenomen:

  • de plicht voor alle bestuurders van de VRT om steeds het vennootschapsbelang van de VRT na te streven;

  • de discretieplicht voor alle bestuurders m.b.t. alle informatie waarvan zij kennis krijgen in het kader van de uitvoering van hun mandaat als bestuurder.

Het voorontwerp van decreet ligt nu ter advies voor aan de SARC en gaat ook naar de Raad van State, in het komend parlementair jaar zal het ook ter goedkeuring en bespreking worden voorgelegd aan het parlement. Eens het daar wordt goedgekeurd treedt het onmiddellijk in werking en zal er dus een nieuwe Raad van Bestuur worden samengesteld.“Dit is een grote stap in de hervorming van onze openbare omroep,” aldus Benjamin Dalle. “Samen met een nieuwe gedelegeerd bestuurder, een nieuw gebouw en een nieuwe beheersovereenkomst komt er in de toekomst ook een nieuwe samengestelde Raad van Bestuur. Met de onafhankelijke expertise in de Raad willen we dat de bestuurders nog meer een echt klankbord vormen voor de VRT-directie. Ons medialandschap verandert zo snel en de uitdagingen zijn door de digitalisering en de internationalisering zo groot dat ook de raad van bestuur moet mee evolueren. De Vlaamse Gemeenschap, en dus alle Vlamingen, blijft de enige aandeelhouder van de VRT en via de politieke bestuurders blijven die vertegenwoordigd. Met de externe bestuurders zal de VRT er een extra dosis kennis en ervaring bijkrijgen om de VRT nog sterker en nog meer wendbaar te maken voor de toekomst.”


Comments


bottom of page