top of page
Zoeken

Minister van Jeugd Benjamin Dalle presenteert publicatie ‘Naar een versterkte relatie tussen Jongeren en Politie’

Bijgewerkt op: 5 jul.

Minister van Jeugd Benjamin Dalle presenteert de publicatie ‘Naar een versterkte relatie tussen Jongeren en Politie’. Dit eindrapport is het resultaat van de begeleiding van zes projecten die de band tussen jongeren en politie willen versterken, verricht door Bataljong, Uit De Marge en PLACECOMPANY. Het biedt inzichten, geleerde lessen, succesfactoren en inspirerende voorbeelden om de wisselwerking tussen jongeren en politie te verbeteren en zo bij te dragen tot een veilige en jeugdvriendelijke samenleving. Er is geen één kant-en-klare oplossing. De aanbevelingen identificeren verschillende opdrachten bij een diversiteit van actoren om te komen tot een effectieve en duurzame aanpak.Handvaten voor een complexe uitdaging


De publicatie is het resultaat van de projectoproep ‘Jongeren en politie’, gelanceerd door de Vlaamse minister van Jeugd, Benjamin Dalle, in 2021. De relatie tussen een deel van de politie en een deel van de jongeren staat steeds vaker onder druk. Met deze unieke projecten werd een gevolg gegeven aan de vraag om de relatie te verbeteren.


De doelstelling was: werken aan relatieontwikkeling en -versterking tussen jongeren en politie, gebaseerd op herstel, veiligheid, wederzijds respect en correcte beeldvorming. Vanaf 1 januari 2022 gingen voor een periode van anderhalf jaar in de vijf Vlaamse provincies en in Brussel-Hoofdstad lokale samenwerkingsverbanden van start. Deze bestonden minimaal uit een jeugdorganisatie, een of meerdere lokale politiezone(s), een organisatie met ervaring in conflictbemiddeling en herstelgericht werken, en een neutrale en onafhankelijke actor. Jeugdwerkers namen als brugfiguren een verbindende rol op.


Het eindrapport schetst het verloop, de valkuilen en succesfactoren van de zes projecten. Geleerde lessen, goede praktijken en hiaten binnen beleid en praktijk worden omgezet in heel wat aanbevelingen voor verschillende actoren zoals politie, verschillende beleidsniveaus en het jeugd(welzijns)werk. De rode draad is de bevordering van een duurzame verstandhouding tussen jongeren en politie, waarbij het jeugdwerk een belangrijke partner vormt.


De projecten en het eindrapport kaderen binnen het Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2020-2024 via de prioriteiten Welbevinden en Gezonde en leefbare buurten.


Aanbevelingen voor verschillende betrokken actoren


De uitdaging om de relatie tussen jongeren en politie te verbeteren is niet nieuw. Spanningen en incidenten leidden tot het wegebben van wederzijds vertrouwen, een verminderd respect voor elkaar, negatieve beeldvorming en het verdwijnen van veiligheid langs beide kanten. De opdrachten van de politie worden ook complexer. Naast handhaving worden er op preventief en sociaal vlak steeds meer verwachtingen gesteld. Onderzoek toont aan dat een goede relatie tussen jongeren en politie niet alleen bijdraagt aan de ontplooiing van jongeren, maar ook de werking van politiediensten vergemakkelijkt en verbetert.


De publicatie richt zich niet uitsluitend op jongeren en politiediensten, maar spreekt ook andere actoren aan en stemt aanbevelingen hierop af. Lokale besturen bijvoorbeeld worden aanbevolen om in te zetten op kwalitatieve openbare ruimte, waar kinderen en jongeren mogen, willen en kunnen zijn. De publieke ruimte en de organisatie ervan grijpen namelijk in op de relatie tussen jongeren en politie. Vrijwilligheid en veiligheid zijn ook van groot belang om aan de relatie tussen jongeren en politie te werken. Samenwerkingspartners moeten een veilige omkadering van alle initiatieven waarbij jongeren, jeugd(welzijns)werkers en politie samenkomen kunnen garanderen. Daarnaast zijn ook de jeugd(welzijns)werkers belangrijke actoren in dit verhaal. Ze hebben expertise, kennen hun jongeren en kunnen de brug vormen naar politie. Jeugdwerkers moeten niet enkel erkend, maar ook versterkt en ondersteund worden in die rol. Ook speelt een partner met expertise in herstelgericht werken een essentiële rol om de dialoog tussen de partijen op te zetten, met het oog op wederzijds begrip en een duurzame relatie. 


Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle: “De aanpak van de relatie tussen een deel van de jongeren en een deel van de politie is een complex, maar essentieel thema. Inzetten op een betere verstandhouding draagt bij tot een veilige samenleving voor iedereen, met respect voor kinderrechten. Het jeugdwerk is een belangrijke partner in het versterken van de relatie tussen jongeren en politie. Deskundige ondersteuning voor de jeugdsector is hierbij essentieel. Ook beleidsmakers in de verschillende bestuursniveaus moeten een passend gevolg geven aan de vele aanbevelingen. Voorstellen die tot verbetering leiden, liggen er. Het is aan ons om de handschoen op te nemen."


Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: “De band tussen jongeren en politie versterken is een belangrijke, zeer waardevolle missie waar we de voorbije jaren samen met de jongerenorganisaties én onze politiemensen hard aan hebben gewerkt. Met de grootschalige communicatiecampagne ‘Wederzijds Respect’ hebben we enerzijds onze jongeren geïnformeerd over hun rechten en plichten ten aanzien van veiligheidsprofessionals en hebben we anderzijds onze politiemensen beter bewust gemaakt van de impact die controles die voor hen vaak routine zijn, op jongeren kunnen hebben. Met de omzendbrief ‘Professioneel Profileren’, die vorige zomer naar alle politiezones werd verstuurd, hebben we onze politiediensten duidelijke handvaten en richtlijnen gegeven voor de uitvoering van identiteitscontroles. Het is belangrijk dat we de lessen uit dit rapport meenemen om ook in de toekomst te blijven werken aan het wederzijds vertrouwen en respect tussen onze jongeren en onze politiediensten.”


Comments


bottom of page