top of page
Zoeken

Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde deze ochtend op voorstel van minister van Brussel, Jeugd en Media, het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan goed. Dit plan bundelt voor de huidige legislatuur concrete inspanningen van alle Vlaamse ministers voor kinderen en jongeren over de verschillende beleidsdomeinen heen.Met het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) wil de Vlaamse Regering concrete antwoorden bieden op de uitdagingen waar kinderen en jongeren vandaag mee worden geconfronteerd. Het geeft een sterke focus op waar de regering naartoe wil omtrent jeugd- en kinderrechten. Het plan concentreert zich op alle kinderen, jongeren en jongvolwassenen tussen de 0 en 30 jaar.

In februari werden er al 5 prioriteiten van het plan goedgekeurd.

  1. Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling

  2. Gezonde en leefbare buurten

  3. Engagement in de samenleving door vrijwillige inzet

  4. Vrijetijdsbesteding voor allen

  5. Mediawijsheid

De keuze voor de vijf prioriteiten kwam er na een uitgebreide consultatie van de jeugdsector en breder. Zo werden er diverse inspraakmomenten georganiseerd, maakte het Departement Cultuur, Jeugd en Media een brede omgevingsanalyse en was er een rondetafelgesprek met minister van Jeugd Benjamin Dalle die de coördinerende rol van het JKP op zich neemt.. Een stuurgroep samengesteld uit De Ambrassade, de Vlaamse Jeugdraad, het Kenniscentrum Kinderrechten, het Minderhedenforum, Bataljong en de administratie werd bij dit voorbereidende proces betrokken.

Concrete acties en engagementen verder vorm geven

Bij elk van deze prioriteiten werden er nu door elke minister in de regering concrete acties en engagementen toegevoegd.


Het actieplan is geen opsomming van alles wat Vlaanderen doet voor kinderen en jongeren.. Het biedt wel een duidelijke focus op enkele cruciale uitdagingen voor kinderen en jongeren. Daarnaast werd er ook binnen de regering nauw samengewerkt om overlap met andere plannen te vermijden. Kinderarmoede bijvoorbeeld is eveneens één van de prioriteiten binnen de Vlaamse Regering. Specifieke acties om dit te bestrijden zijn opgenomen in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding, dat ook vandaag werd goedgekeurd op de regering.

Als coördinerend minister van het JKP is Benjamin Dalle, Vlaams minister van jeugd en kinderrechten, tevreden met de goedkeuring ervan. “Dit is een belangrijk startmoment. Het is de bedoeling dat dit plan de komende maanden en jaren echt gaat leven in Vlaanderen. Ik wil samen met de jongeren, organisaties actief in het middenveld en het parlement werk maken van een beleid dat kinderen en jongeren versterkt. Ik zal hen dan ook nauw betrekken bij de uitvoering en verdere uitrol van deze prioriteiten. We leven in bijzonder uitdagende tijden. Nog nooit veranderde onze samenleving zo snel. Daarom is een duidelijke focus essentieel. Dit plan vormt een goede startbasis om werk te maken van een samenleving waar kinderen en jongeren maximale kansen krijgen.”

Minister Dalle zal ook de komende maanden het gesprek aangaan met de Vlaamse jeugd, de jongerenorganisaties, experten en het parlement over het JKP. Doorheen het parlementaire jaar volgen er interactieve sessies over de thema’s van het JKP. Ook de andere leden van de Vlaamse Regering zullen hier in betrokken worden. Dit moet resulteren in een groot kind- en jongerencongres in het najaar van 2021.

Vanuit Jeugd, Media en Brussel worden er belangrijke accenten gelegd:

  • Zo wordt er een platform rond (cyber)pesten ontwikkelt waar iedereen toegang zal hebben tot betrouwbare informatie specifiek over (cyber)pesten gekoppeld aan tweedelijnshulp.

  • Wordt er samen met minister van Binnenlands Bestuur en minister van Mobiliteit ingezet op het stimuleren van lokale besturen om in te zetten op een kindvriendelijk beleid in de stad of gemeente.

  • Wordt er samen met de minister van Werk ingezet op jong maatschappelijk ondernemerschap.

  • Wordt er met de minister van Welzijn ingezet op trajecten om maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren toe te leiden naar een vrijetijdsaanbod op hun maat.

  • Komt er extra aandacht voor mediawijsheid. Dit bijvoorbeeld door het bevorderen van journalistiek door kinderen en jongeren. Samen met de minister van Onderwijs worden hier ook tal van acties in het onderwijs voor opgezet.

Comments


bottom of page