top of page
Zoeken

Dalle maakt meer dan 730.000 euro vrij om drempels tussen jeugdhulp en jeugdwerk te verlagen

De drempels voor vrije tijd voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp verkleinen, dat is het doel van de projectoproep ‘Over Drempels’ van Vlaams minister van Jeugd, Benjamin Dalle en Vlaams minister van Welzijn, Hilde Crevits. De minister van Jeugd besteedt 733.081,80 euro aan 20 projecten die een brug slaan tussen de jeugdhulp en vrije tijd. Minister Dalle kondigde de steun aan de projecten aan tijdens een bezoek aan Euromet in Jeugdcentrum Tranzit in Kortrijk. Euromet is een Europees verbond van jeugdhulporganisaties die samenwerken in het belang van kwetsbare jongeren.


Met deze projectoproep wil minister Dalle de afstand tussen jeugdhulp en jeugdwerk verkleinen. Daarbij ondersteunt de minister samenwerkingsverbanden tussen lokale en regionale werkingen die zich richten op kinderen en jongeren met een traject in de jeugdhulp of jongeren die nood hebben aan jeugdhulp. Maar ook meer complexe doelgroepen zoals niet-begeleide minderjarigen, kinderen en jongeren met een handicap, Roma-jongeren of jongeren die verblijven in een gemeenschapsinstelling worden niet vergeten.

Minister Dalle benadrukt het belang van jeugdwerk voor kwetsbare kinderen en jongeren: “Vrije tijd is een grondrecht voor elk kind”, aldus Dalle. “Voor mij is het net zo belangrijk als het recht op onderwijs of het recht op gezondheidszorg. Het kunnen deelnemen aan jeugdwerk mag geen luxe zijn die enkel mogelijk is voor de happy few. Iedereen moet ervan kunnen genieten. De 20 goedgekeurde projecten zetten er volop op in om de drempels tussen jeugdhulp en jeugdwerk te verlagen. Zij krijgen mijn steun zodat we samen naar een Vlaanderen kunnen gaan waar ook jongeren die het niet zo eenvoudig hebben, naar de jeugdbeweging of jeugdwerking kunnen gaan.” Voor minister Crevits is de verbinding tussen jeugdvoorzieningen en de bredere samenleving cruciaal: “Jongeren in een voorziening moeten net als hun leeftijdsgenoten kunnen genieten van een kwaliteitsvolle vrije tijd. Het is essentieel dat de vrijetijdsactiviteiten blijven doorlopen, ook wanneer een jongere in een voorziening verblijft.”


Minister Dalle zette de steun aan de 20 projecten nog eens in de verf tijdens zijn toespraak op het congres Euromet in Kortrijk. Euromet is een Europees verbond van jeugdhulporganisaties die samenwerken in het belang van kwetsbare jongeren. De deelnemende landen zijn België, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Polen, Roemenië, Slovenië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Vanuit dit verbond wordt er jaarlijks een congres georganiseerd voor begeleiders en beleidsmakers vanuit deze organisaties. Deze editie kadert binnen het thema vrije tijd als een manier om jongeren te ontmoeten en te activeren. “Jeugdwerk geeft jongeren de mogelijkheid om ‘normaal’ te zijn, om erbij te horen en het gevoel te hebben dat ze ertoe doen”, aldus Dalle. “En dit is nu net voor kwetsbare jongeren een enorme uitdaging. Toch is het noodzakelijk. Ook zij hebben recht op vrije tijd. Vanuit jeugdwerk moeten we de handen in elkaar slaan met jeugdhulp en lokale initiatieven om dit ook mogelijk te maken voor de meest kwetsbare jongeren.” De minister ontmoette er ook enkele internationale jongeren die via een workshop van ‘Radio Quindo’ leerden radio maken en interviews afnemen.


De oproep ‘Over Drempels’ kadert in het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) en bouwt verder op initiatieven zoals ‘Maak Tijd Vrij’ (2019), dat uitgevoerd werd door De Ambrassade en het vervolgtraject ‘Maak Samen Tijd Vrij’ (2021) dat werd uitgevoerd door Bataljong en De Ambrassade. Het traject ‘Over Drempels’ startte in juli en loopt gedurende een jaar.

De 20 goedgekeurde projecten:

Switch – Lejo VZW (Aalst): 40.000 euro

Samen met de partners, zal LEJO vzw met hun project Switch werken aan drie doelstellingen: een sluitend netwerk van vrijetijdsplekken organiseren, samenwerken om drempels te capteren en weg te werken en persoonlijke toeleiding van jongeren naar het aanbod. Dit voor jongeren tussen 16-25 jaar die residentieel verblijven op de campus Erembodegem van kernpartner vzw Ruyskensveld of aan hen verbonden zijn met een specifieke woonbegeleiding. Deze jongeren worden op geregelde tijdstippen gehoord (o.a. over drempels en noden) en werken mee aan verschillende activiteiten (bv. deelname aan overleg, vormgeven van de ontmoetingsplekken, maken van een communicatiestrategie) en dit via diverse kanalen.

Voel je vrij - jong te blijven – Lejo vzw (Gent): 40.000 euro

Samen met de partners, zal LEJO vzw met hun project ‘Voel Je Vrij – Jong Te Blijven’ bijdragen aan de doelstellingen om drempels en noden inzake vrije tijd te benoemen en aan te pakken. De doelgroep betreft jongeren tussen 17-25 jaar met een verleden in of nood aan jeugdhulp. De jongeren nemen deel aan overleg, geven ontmoetingsplaatsen vorm, maken een communicatiestrategie, treden op als ambassadeurs en worden bovendien betrokken in alle stappen van het project.

Step in – Arktos vzw (Oost-Vlaanderen): 40.000 euro

Arktos vzw wil, samen met de partners, drempels en noden zoals o.a. het tekort aan specifiek vrijetijdsaanbod, de moeilijke aansluiting op het regulier aanbod, budget, tijd… aanpakken. De doelgroep voor hun project ‘Step In’ betreft jongeren tussen 12-16 jaar in residentiële voorzieningen en jongeren die een traject lopen in dezelfde jeugdhulporganisatie. Samen met die jongeren wil Arktos vzw bijdragen aan aanbod, exploratie en connectie. Ook wordt er ingezet op train-de-trainerprogramma’s.

Niets te hek! - Kinderboerderij Bokkeslot vzw (Deerlijk): 40.000 euro

Kinderboerderij Bokkeslot vzw wil, samen met de partners inzetten op drie doelstellingen: 1. kinderen en jongeren toeleiden naar het bestaande vrijetijdsaanbod en inzetten op een positieve benadering 2. uitbouwen van een OverKop-antennepunt samen met de vrijwilligers 3. voorzien in een algemeen vrijetijdsaanbod en in vrijetijdsparticipatie. Ze zullen hiervoor outreachend tewerk gaan. Ze hebben de ambitie om kinderen en jongeren nog meer te betrekken bij de activiteiten en dagelijkse werking van de kinderboerderij. Naast kinderen en jongeren die op diverse manieren de weg vinden naar Bokkeslot, willen ze specifieke doelgroepen bereiken met dit project zoals jongeren die in vzw De Korf verblijven en tieners die het buitengewoon lager onderwijs (De Kim/De Sam) in Deerlijk verlaten en doorstromen naar secundair onderwijs.

De Hut - Hedera Helix vzw (Bree): 30.000 euro

Samen met haar partners, wil Hedera Helix vzw kinderen en jongeren betrekken bij het project ‘De Hut’ via vorming, bevragingen en brainstormsessies met de Hutraad. Er komt ook een vorming van jongerenambassadeurs. Hierdoor krijgen deze de kans om uitgenodigd te worden op diverse (jeugd)raden en kunnen ze een brug bouwen naar andere jongeren en organisaties. Dit project zet in op opleiding, aanwerving, ambassadeurschap, betrekken van partners, inbedding en evaluatie.

Oprit X - Groep Intro vzw (Genk): 40.000 euro

Groep Intro vzw Genk zal samen met haar partners werken rond 3 acties. De jongeren worden op verschillende momenten en manieren betrokken bij het project. De jongeren bepalen zelf bij welke sessies ze aansluiten als groep, maar er kunnen ook individuele keuzes gemaakt worden.

Binnenstebuiten! - Link in de Kabel vzw (Bierbeek): 38.433 euro

Samen met de partners, zet Link in de Kabel vzw zich in om kinderen en jongeren verbonden aan Ave Regina van een vrijetijdsaanbod te voorzien. Het project doet hiervoor beroep op externe vrijetijdsaanbieders. Het project richt zich specifiek op kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen. Bedoeling is om kinderen en jongeren opnieuw de wereld buiten Ave Regina te laten ontdekken.

Bruket – JES vzw (VGC): 40.000 euro

Jes vzw Brussel diende, samen met haar partners, het project ‘Bruket’ in. Het project richt zich op alle kinderen en jongeren van 6-25 jaar die reeds een traject in de jeugdhulp lopende hebben, of hier nood aan hebben. Er wordt een brug geslagen tussen de jongeren en het bestaande Brusselse aanbod. Samen met de partners worden bestaande drempels aangepakt en structureel weggewerkt door intensief in te zetten op samenwerking.

Vrijetijdsverbinder als musketon: verbinden, vertrouwen, versterken – VOC Opstap (Roeselare): 38.080 euro

Samen met de partners, wil VOC Opstap 3 doelstellingen nastreven: 1. jongeren in de jeugdhulp moeten net als andere jongeren behandeld worden 2. een stapsgewijs aanbod 3. creëren van een musketon om meerdere schakels aan elkaar te klikken. Het project richt zich op jongeren tussen de 14-25 jaar met een ondersteuningsnood in hun vrije tijd.

Van ’t een in ’t ander. - MPC Terbank vzw (Bertem): 17.659,80 euro

MPC Terbank vzw wil, samen met de partners, een eerste inclusief vrijetijdsinitiatief organiseren. Het gaat hierbij over een theaterproductie waarbij een groep jongeren zal worden begeleid in een acteursgroep en filmgroep. Hiervoor zullen 20 workshops worden georganiseerd. Deze groepen worden telkens door relevante partners begeleid.

Over Drempels - De Wissel vzw (Leuven): 40.000 euro

De Wissel vzw diende samen de partners het project ‘Over Drempels Leuven’ (ODL) in. Het project bouwt duidelijk verder op ‘Maak Samen Tijd Vrij’. De initiatieven worden voornamelijk geïnitieerd door een bruggenbouwer. Deze bruggenbouwer zal grotendeels gestuurd worden op basis van de input van jongeren. Er wordt sterk ingezet op kennisdeling: door middel van een interactief platform worden ervaringen verzameld en verspreid.

Vrijetijdsverbinder De Link - Cultuurcentrum Kapellen vzw (Kapellen): 40.000 euro

Samen met de partners, wil Cultuurcentrum Kapellen vzw het project #DELINK opstarten. Met dit project willen ze diverse doelgroepen bereiken: zowel jongeren binnen residentiële setting, jongeren die naar de voedselbedeling komen, hangjongeren, jongeren die geen aansluiting vinden tot het online leven tot jongeren in een asielcentra. Het aanbod wordt momenteel onvoldoende participatief samengesteld, een vrijetijdsverbinder moet de signalen van de kinderen en jongeren kunnen capteren om dit in de toekomst te vermijden.

Catalpa – Kids vzw (Hasselt): 40.000 euro

Vzw Kids werkt samen met de partners aan een project dat voornamelijk gericht is op 18+, maar ook aandacht heeft voor jongeren vanaf 16 jaar. Tijdens het project kunnen jongeren met autisme en een grote zorgnood hun persoonlijke vrijetijdswens zo maximaal mogelijk zelfstandig invullen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van buddy-systemen.

Makelarij zonder drempels – Arktos vzw (Tongeren): 40.000 euro

Arktos vzw wil samen met de partners focussen op het outreachend en vindplaatsgericht werken om zo tieners en jongeren van 14 tot 25 jaar te bereiken uit verschillende sociale woonwijken, niet begeleide minderjarigen, jongeren die in gemeenschapsinstellingen verblijven, Roma jongeren en jongeren met een handicap. Er wordt hiervoor een werkgroep van jongeren samengesteld. Daarnaast wordt een jongerenstuurgroep opgericht die het volledige proces mee ondersteunt.

BEACH XL - Groep Intro vzw (Torhout): 17.000 euro

Samen met de partners wil Groep Intro vzw (Torhout-Brugge-Oostkust) met het project BEACH XL werken aan 3 doelstellingen: 1. integratie binnen het reguliere vrijetijdsaanbod van kwetsbare doelgroepen wordt verbeterd 2. kwetsbare jongeren worden toegeleid en begeleid via een structureel aanbod binnen het jeugdopbouwwerk 3. het bestaande aanbod wordt toegankelijker gemaakt. De activiteiten zijn op maat van jongeren, daarnaast installeren ze structurele dialogen.

Akindo connects – Akindo vzw (Lommel): 40.000 euro

Akindo vzw richt zich, samen met de partners, met het project Akindo connects op de ontwikkeling van extra activiteiten die op het domein kunnen georganiseerd worden, en op die manier als extra

vrijetijdsaanbod kunnen aangeboden worden aan jongeren uit jeugdhulp uit de buurt. Dit zou moeten leiden tot een levendig en avontuurlijk Akindo dorp. Er wordt ook een denk- en doetank samengesteld bestaande uit kinderen en jongeren om een analyse te maken van een gewenst lokaal en laagdrempelig vrijetijdsaanbod.

Up en over de zulle – Ajko vzw (Kortrijk): 40.000 euro

Ajko vzw wil samen met de partners concrete acties uitvoeren die focussen op 3 sporen: groepsgebeuren, individuele aanpak en exclusieve werking voor de jongere. Men wil zo de drempel voor sommige jongeren in de jeugdhulp om (onmiddellijk) deel te nemen aan het regulier aanbod verlagen. De ‘beoogde doelgroep’ voor dit project zijn kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar met een traject in de jeugdhulp, jongeren met een beperking en niet-begeleide minderjarigen.

JOM - MPC Sint Franciscus vzw (Roosdaal): 40.000 euro

MPC Sint-Franciscus wil binnen een kernpartnerschap werken aan het project ‘JOM’, jeugdwerk op maat. De ervaring van de betrokken jongeren en organisatie van het aanbod zal de basis zijn voor de verdere uitwerking van handvaten en draaiboeken.

Buitenkans – Overkop vzw (Vilvoorde): 32.000 euro

Samen met de partners, werkt OverKop Vilvoorde aan het project Buitenkans waarmee ze taboes aan verschillende kanten willen doorbreken. Het project richt zich op jongeren tussen 0 en 24 jaar die een link hebben met een hobby in de regio, maar die hier omwille van plaatsing geen toegang meer tot hebben, jongeren die in de regio wonen en die begeleid worden door een voorziening, jongeren die in een kwetsbare positie zitten en die moeilijk tot bij een hobby geraken,… Een belangrijke pijler in het project is een soort van buddywerking waarbij een vrijwilliger gekoppeld wordt aan een individuele jongere.

EQUIPE – De Batterie (Brugge): 39.909 euro

De Batterie vzw, wil samen met de partners werken aan drempels en noden inzake vrije tijd zoals o.a. een moeilijke match tussen doelgroepen, het onderhouden van opgebouwde contacten, beperkte tijd en middelen. Ze richten zich op de complexe doelgroep van jongeren met een autismespectrumstoornis en jongeren met een gedrags- en/of emotionele stoornis. Er worden lessen getrokken rond het combineren van verschillende doelgroepen, gebruikmakend van verschillende methodieken en door samenwerking met verschillende partners buiten de eigen sector.

Bình luận


bottom of page