top of page
Zoeken

Dalle wil dat politie en jongeren elkaar beter begrijpen

Minister van Jeugd Benjamin Dalle trekt meer dan een half miljoen euro uit voor projecten die de relatie tussen jongeren en politie moeten verbeteren. In elke provincie van Vlaanderen en in Brussel gaat er volgend jaar een project van start dat hieraan werkt. Zo zullen er bootcamps worden georganiseerd, stages, vormingen en tal van ontmoetingsmomenten. “Onze politie en jongeren moeten weer met elkaar leren spreken. De coronacrisis heeft de relatie op veel momenten echt onder druk gezet, ik ben ervan overtuigd dat we enkel door positieve projecten die uitgaan van wederzijds respect, de soms moeilijke verhouding kunnen verbeteren,” aldus Benjamin Dalle.De afgelopen jaren is de spanning tussen jongeren en politie toegenomen. Door de coronacrisis en de bijhorende maatregelen is het vaak tot conflicten gekomen tussen politiediensten en jongeren. Vaak voelen politiemensen zich niet gerespecteerd door jongeren en andersom. Het Maatschappelijk Relancecomité, dat de Vlaamse Regering adviseerde voor het relancebeleid, nam een jeugdvriendelijk politiebeleid expliciet mee op in de aanbevelingen van haar rapport.


Minister Dalle ging aan de slag met de aanbevelingen. Dit resulteert nu in 6 concrete projecten die in alle Vlaamse provincies en Brussel gaan werken rond de verhouding tussen politie en jongeren. De zes projecten gelden als goede praktijkvoorbeelden en moeten ook andere politiezones inspireren om rond de thematiek te werken. Uniek is het expliciete engagement van jongeren zelf, jeugdwerkers, de lokale overheid, de politiezones en een neutrale, onafhankelijke actor.


“Het is een moeilijke thematiek,” erkent minister Dalle. “Er zijn telkens vele kanten aan de verhalen, maar ik merk wel dat aan beide kanten het expliciete engagement is om naar elkaar te luisteren en het probleem op te lossen. Het is heel belangrijk dat deze projecten ook mee getrokken worden door jeugdwerkers. Zij houden écht de vinger aan de pols van wat leeft bij de jongeren. Met elkaar blijvend met de vinger te wijzen raken we niet vooruit, we moeten opnieuw leren luisteren en echt spreken met elkaar. Ik ben ervan overtuigd dat deze projecten hiervoor een stevige basis zullen leggen.”


“Als we de relatie tussen jongeren en politie willen versterken, moeten we inzetten op verbindend werken. Er is nog veel werk, maar uit de gesprekken die ik heb, leid ik af dat beide partijen écht werk willen maken van een positieve dialoog. Ik kijk uit naar de resultaten van deze zes projecten. 2022 ziet er op dit punt alvast veelbelovend uit,” aldus Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden.


Bekijk hier de video waarin de 6 projecten zich op een leuke manier voorstellen:


De eerste projecten gaan van start in januari 2022 en lopen tot 2023.


Goedgekeurde projecten:


Verbinding tussen schoolagent en jeugdwelzijnswerk via mediakampen

Gigos vzw - Genk

In dit project zal de stad Genk, de politiezone CARMA en de jeugdwerkorganisatie Gigos een partnerschap opzetten om een positieve relatieontwikkeling tussen jongeren en politie door het project van "schoolagent" te vergroten, versterken en verspreiden. Een eerste methodiek waarmee de coördinator aan de slag zal gaan is het organiseren van mediakampen voor jongeren tussen 12 jaar en 14 jaar. De rode draad in dit kamp is het maken van nieuw beeldmateriaal voor de schoolagent, nadat hij vorming heeft gegeven over een aantal thema's. Dit beeldmateriaal zal dan gebruikt worden door de schoolagent tijdens vormingsmomenten in scholen voor jongeren tussen de 12-14 jaar. Er zullen verschillende kampen georganiseerd worden, telkens voor 8 jongeren. Een tweede opdracht van de coördinator is samen met de schoolagent en Gigos nagaan op welke manieren de werking en het aanbod van de schoolagent kan geoptimaliseerd en uitgebreid worden. Hierbij wordt ook gekeken hoe de schoolagent en Gigos beter kunnen samenwerken. Tenslotte wil men de aanpak van Genk ook verspreiden naar andere korpsen en/of organisaties.


Naar een versterking van de relatie tussen jongeren en politie in de Politiezone Antwerpen

JES vzw - Antwerpen

Samen met de Politiezone Antwerpen (PZA) en haar dienst diversiteit én het jongerencollectief J100 wil JES vzw in samenwerking met de jeugdorganisaties Formaat vzw, Kras Jeugdwerk vzw en Samen Op Straat (Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw), de relatie tussen jongeren en politie in de Politiezone Antwerpen verbeteren. Om dit tot stand te brengen zal er gebruik worden gemaakt van vormingen, dialoogtrajecten, en netwerkopbouw. Om zo de wederzijdse beeldvorming positief te beïnvloeden en om het mogelijks afgebrokkelde vertrouwen tussen politie, jeugdwerkers en jongeren te herstellen.


Jongeren en Politie: Naar een betere relatie in politiezone Zuid

JES vzw - Vorst, Anderlecht en Sint-Gillis


Dit project bouwt verder op het huidige pilootproject 'jongeren en politie' dat JES samen met haar partners momenteel al in de politiezone Zuid uitvoert en waar minister Dalle mee zijn schouders onder heeft gezet. JES vzw wilt met deze projectaanvraag verder werken aan de geleerde lessen vanuit het pilootproject en daarmee de werking verdiepen, de actie- en pijnpunten aanpakken op het terrein. De kernpartners binnen dit project zijn Alba vzw, de Politiezone Zuid en onderzoeker Mattias De Backer. Daarnaast kan JES rekenen op het engagement, de ondersteuning en input van de drie lokale besturen (Vorst, Anderlecht en Sint-Gillis), de lokale jeugd- en preventiediensten, de bovenlokale overheden zoals de VGC , Brussel Preventie & Veiligheid en de VGC-Jeugdraad. Door afvaardiging van de VGC-Jeugdraad door JES in de verschillende overleggroepen is ook de stem van jongeren gegarandeerd. Deze partners vormen tevens het neutrale orgaan dat mee de goede samenwerking binnen het project bewaakt.


Alle lijnen liggen open!

Lejo vzw - Aalst en Gent


Het project 'Allo?!' werkt verder op het project Buurtwild/t dat in 2018 werd opgestart en werkt verder op de laagdrempelige co-creatieve manier van werken dat hierin werd opgezet. Er zal actief worden gewerkt aan het verbeteren van de relatie tussen jongeren en politie door maandelijkse ontmoetingsmomenten en activiteiten tussen jongeren en politie te organiseren en het investeren in de vertrouwensband van de jeugdwerker binnen het aanbod van het jeugdopbouwwerk. Er zal continue worden ingezet op het evalueren van de ontmoetingsmomenten zowel bij de jongeren, als bij de agenten via ‘active reviewing’ technieken. Ook tussen de betrokken organisaties wordt er op uitwisseling ingezet door het uitbouwen van de expertise om die relatie te versterken tussen de professionals en het uitbouwen van lokale werkgroepen en een lerend netwerk. Hierin wordt ook actief uitgewisseld met andere steden en goede praktijken.


Connect

Groep Intro vzw - Asse, Wemmel en Dilbeek

Groep Intro gaat samen met partners aan de slag met 5 concrete acties; overlegplatform Connect, verbindende trajecten met jongeren, lerend netwerk Connect, voorbereidend overleg met partners en een finale slotnota waarin alle conclusies en geleerde lessen van het traject worden verzameld. De politieopleiding en minstens 2 politiezones uit de sterk verstedelijkte Vlaamse rand rond Brussel, de gemeentes waarin zij actief zijn en het regulier en doelgroepspecifiek jeugdwerk dat daarbinnen werkzaam is, reiken elkaar de hand om te komen tot een betere begrip van mekaar, een betere communicatie met mekaar en zo tot een betere samenwerking in het veld. Deze verbetering wordt ook doorgetrokken naar acties waaraan jongeren en (kandidaat-)politiemensen deelnemen, zodat ook op dit niveau misverstanden en stereotypen weggewerkt worden. Binnen dit project wordt gewerkt met de methodiek Second Wave / Safe Spaces door Ceapire om de ontmoeting en kennismaking tussen jongeren en politie goed te ondersteunen. Daarnaast zullen nog andere activiteiten in samenspraak met de betrokken jongeren worden opgezet. De Rand vzw zal deze opnemen als neutrale partner in de ondersteuningsgroep.


Politie Zonder (leeftijds)Grenzen

Vives vzw - Menen


Dit project steunt op een sterke samenwerking tussen de stadsdiensten van Menen, de politiezone Grensleie en Hogeschool Vives vanuit de opleiding maatschappelijke veiligheid en expertisecentrum sociale innovatie. Uit de Marge en het Rode Kruis opvangcentrum zijn betrokken partners vanuit hun expertise met de doelgroep en relevante thema’s. Er worden verschillende workshops georganiseerd die inzetten op beeldvorming zowel bij jongeren als bij de politiediensten. De workshops worden gefaseerd georganiseerd om de aanpak op het doelpubliek te kunnen afstemmen. Er zal daarnaast werk worden gemaakt van een positief veiligheidsbeleid en een constructieve communicatiestrategie waarvoor tools op maat van de doelgroep jongeren worden ingezet. Er zal ook maandelijks worden ingezet op straatoverleg tussen jongeren en politiediensten in samenwerking met jeugdwerkers om dit goed te ondersteunen en de toegankelijkheid van de politiediensten te vergroten.

Comments


bottom of page