top of page
Zoeken

Investering van 1,4 miljoen euro in experimenteel jeugdwerk

25 experimentele projecten in het jeugdwerk krijgen in 2024 bijkomende ondersteuning. Dat zijn er 8 meer dan vorig jaar, en ook het budget voor deze vernieuwende initiatieven is sterk toegenomen. In totaal investeert Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle 1,43 miljoen euro in deze projecten, die niet alleen inspelen op vernieuwing en creativiteit binnen het jeugdwerk maar ook een uitdrukkelijke maatschappelijke relevantie inhouden. 


Minister Dalle bezoekt Betonne Jeugd in 2020, nu één van de geselecteerde experimentele jeugdprojecten

Zowel het aantal aanvragen als het geïnvesteerde budget voor de projectoproep rond experimenteel jeugdwerk is fors gestegen. In 2023 waren de projectsubsidies goed voor net geen 900.000 euro, nu ligt het totaalbedrag op 1.434.797,13 euro. Er liepen 54 projectaanvragen binnen, waarvan er uiteindelijk 21 een positief advies kregen. In 13 gevallen gaat het om gloednieuwe projecten, 8 projecten die vorig jaar al liepen worden verlengd. Naast deze 21 projecten van niet-erkende organisaties kregen ook 3 projecten van reeds erkende organisaties (KJL, Group Intro en Awel) en 1 van een intermediaire organisatie (De Ambrassade) groen licht.


Om aanspraak te maken op ondersteuning moesten de organisaties aantonen dat hun project inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en behoeften, die zowel binnen de jeugdsector als algemeen bij de jeugd leven. De projecten moeten vernieuwend zijn en relevant zijn voor de Vlaamse gemeenschap of het bovenlokaal jeugdwerk.


“Het jeugdwerk heeft altijd al een laboratoriumfunctie gehad: de toekomst is aan de jeugd, en het zijn dan ook heel vaak de jongeren die volwassenen de weg tonen”, zegt Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle. “Naast veel creativiteit zien we in de aanvragen heel wat interessante projecten die inspelen op concrete maatschappelijke uitdagingen, zoals projecten rond maatschappelijk kwetsbare jongeren of kinderen en jongeren met een handicap. Alweer een bewijs dat ons jeugdwerk niet losstaat van de brede samenleving.”


De 25 goedgekeurde projecten


APGA vzw (Antwerpen) – 102.000 euro – Network first for homeless youth @ Betonne Jeugd vzw!


“Betonne Jeugd wil dat geen enkele jongere in België verplicht is om in dak- of thuisloosheid te leven. Daarom betrekken en verenigen we jongeren in dak- en thuisloosheid op bovenlokaal en Vlaams niveau. Op een vernieuwende manier gaan we aan de slag om deze jongeren te bereiken en vertrekken daarbij steevast van het principe dat jongeren vooral ‘jongere’ moeten kunnen zijn. We bieden daarvoor een veilige thuisbasis aan waar alles vanuit vertrekt. Vanuit die thuisbasis horen we de verhalen en luisteren we naar de noden en signalen van jongeren. Daarnaast verenigen we organisaties die in contact komen met de doelgroep op Vlaams niveau, zowel op de eerste als op de tweede lijn.”


Nour vzw (Boom) – 51.000 euro – Youth Co-Creative Space (YCCS)


“Youth Co-Creative Space is een project dat zich richt op jongeren in kwetsbare situaties tussen 14 en 21 jaar, met als doel om in een veilig jeugdig klimaat te experimenteren met hun talenten, interesses en vaardigheden. We willen hun creatieve en digitaal artistieke skills op een laagdrempelige manier prikkelen. Naast het aanbieden van workshops geeft Youth Co-Creative Space jongeren de fysieke en mentale ruimte om te ontdekken, te groeien en te falen zonder (financiële) gevolgen. We voorzien een ruimte met de nodige tools, waar jongeren elkaar onderling inspireren, empoweren en coachen.”


Homie vzw (Limburg)  – 51.000 euro – burgerinitiatief voor dak- en thuisloze jongeren


“Vzw Homie creëert opvang en ondersteuning voor jongvolwassen dak- en thuislozen tussen de 18 en 25 jaar. Via caravans, opvanghuizen en burgergezinnen bieden we jongeren een dak boven het hoofd (ongeveer 3 maanden) en individuele ondersteuning op diverse levensdomeinen, met als focus: het vinden van een veilige woonsituatie. Naast opvang zet vzw Homie zeer actief in op het recht op vrije tijd van deze doelgroep door samen met de jongeren activiteiten te organiseren via inloophuis Osso, zodat zij alle kansen krijgen om zich te ontplooien en maximaal mee participeren aan onze samenleving.”


VONK vzw (Boechout) – 48.000 euro – Bestendigen en versterken van VONK en uitbreiden van de laagdrempelige vakantiewerking


“In 2023 staan het experiment, de ontwikkeling van ons aanbod en het opbouwen en uitbreiden van de organisatie nog heel centraal. VONK is dit jaar sterk gegroeid met een verdubbeling van het aantal trajecten, een nieuw zomeraanbod en bijna een verdrievoudiging van het aantal deelnames. In 2024 willen we dit noodzakelijke aanbod voor jongeren (15-23j) met een psychische kwetsbaarheid verder versterken. De focus komt meer te liggen op structuur en efficiëntie, ontwikkeling en vorming van team en vrijwilligers, de uitbreiding van ons vakantieaanbod en op een grotere participatie van jongeren.”


Missing You vzw (Gent) – 51.000 euro – Doodgezwegen?!


“Rouw en verlies bespreekbaar maken, handvaten geven aan jongeren om gepaste steun te bieden aan hun rouwende vriend en zo het isolement bij rouwende jongeren doorbreken: dit willen we bereiken met een aantrekkelijk vormingsaanbod op maat van 16- tot 18-jarigen, mee uitgewerkt door jonge rouwenden, waarmee we door Vlaanderen gaan toeren. Vlaamse scholen en jeugdorganisaties krijgen de kans om zich te laten onderdompelen en inspireren, om stil te staan en te verbinden.”


N'Wicha vzw (Antwerpen) – 51.000 euro – Fun & Sportkicks


“Uitbreiding van het aantal kampen, zowel met als zonder overnachting, voor drie leeftijdsgroepen: 3-5 jaar, 6-11 jaar en 12-15 jaar. Onze doelgroep omvat maatschappelijk kwetsbare kinderen met diverse beperkingen, culturele achtergronden en financiële situaties. We besteden bijzondere aandacht aan het wegnemen van financiële drempels, het verbeteren van de bereikbaarheid en het overwinnen van taaldrempels, vooral als de thuistaal niet het Nederlands is. We hebben geïnvesteerd in werving en groepsdynamiek om een sterke band te creëren met deze doelgroepen en hen verder te kunnen begeleiden.”


OCUP vzw (Gent) – 50.817,17 euro – De KladStad - een grenzeloze zone


“OCUP vzw verbindt jonge vluchtelingen met jongeren uit het Westveld en ondersteunt hen bij de opbouw van eigen plekken in de stad. We vertrekken hierbij vanuit noden, talenten en knowhow van de doelgroep en implementeren dit in onze bestaande methodieken rond het invullen van vrije ruimte. Ruimte en het eigenaarschap over die ruimte wordt een springplank tot zelfontwikkeling en aansluiting tot de maatschappij, zowel voor jongeren met een vluchtverhaal als voor jongeren uit de wijk.”


BOS+ Vlaanderen vzw (Antwerpen) – 40.480 euro – Antwerpse kinderen in hun b(r)oeiende habitat


“BOS+ en Centrum Kauwenberg in Antwerpen slaan de handen in elkaar om de missie van Centrum Kauwenberg te versterken: kinderen, jongeren en gezinnen in armoede samenbrengen om sociale uitsluiting tegen te gaan en emancipatie te faciliteren. We gaan specifiek met de kinderwerking aan de slag. BOS+ organiseert en begeleidt gedurende het hele jaar activiteiten in het groen. De focus ligt op natuurbeleving en welbevinden van de jonge kinderen en hun ouders.”


Troef vzw (Vlaanderen en Brussel) – 51.001 euro - Netwerkorganisatie Troef


“Troef streeft als leden- en netwerkorganisatie naar een open samenleving waarin kinderen en jongeren met een handicap een volwaardig vrijetijdsaanbod vinden op basis van hun eigen keuzes. Om dit te realiseren versterken we zowel de bovenlokale jeugdwerkorganisaties als de positie van kinderen en jongeren met een handicap in het Vlaamse jeugdbeleid.”


Stormkop vzw (Antwerpen) – 47.736 euro – VL(o)OT: STORMKOP 


“In 2024 wil STORMKOP de mini-circulaire-deeleconomie VL(o)OT met OKAN-jongeren verder ontwikkelen. VL(o)OT startte tijdens de corona crisis als een moestuinwerking en bood verbondenheid aan OKAN-jongeren in Antwerpen. Het initiatief resulteerde in diverse experimenten, zoals zomerstages en culturele stages. Het doel is om het project in 2024 uit te breiden met een weggeefwinkel, jongerenrestaurant en café, werkplaats en deelname van de jongeren aan het artistiek programma. De doorstroom van jongeren in VL(o)OT verloopt van kennismaking naar intensieve samenwerking en uiteindelijk werkplek.”


T'Hope vzw (Roeselare) – 50.960 euro – Project WolfpackPower 


“Jeugdwerkorganisatie t’Hope-Jakedoe brengt in project WolfpackPower samen met een team geconventioneerde psychologen en orthopedagogen psychologische zorg tot bij kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in de regio Midden-West-Vlaanderen. Jeugdwerker en (straat)therapeut gaan samen op straat op zoek naar kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid. Ze werken intensief aan een vertrouwensrelatie en zetten een laagdrempelig creatief therapeutisch en ‘animal assisted’ groepsaanbod op waar spelenderwijs therapeutische zorg geïmplementeerd wordt in het jeugdwerk.”


Youca vzw (Vlaanderen en Brussel) – 25.500 euro – YOUConsultancy 


“YOUConsultancy is een project waarbij YOUCA actief een aanbod uitwerkt om expertise rond ‘jongeren in het bestuur’ te delen met andere middenveldorganisaties. Bij YOUCA zijn jongeren aan zet op alle niveaus van de organisatie. In dit project reiken we actief de hand naar organisaties die de jongerenstem duurzaam en structureel in hun werking willen betrekken. Het eindresultaat is een workshop ‘jongeren in het bestuur’ ontwikkelend en gegeven door jongeren aan andere middenveldorganisaties.”


SENSITIEVE ZORG vzw (Antwerpen) – 51.000 euro –Cultuursensitief jeugdwerk voor kinderen en jongeren 


“Dit project wil spel, sport en cultuur aanbieden aan kinderen en jongeren op het snijpunt beperking, migratie en armoede, die wegens de nood aan een cultuursensitieve benadering moeilijk aansluiting vinden in het bestaande jeugdwerk of die daar moeilijk of niet bereikt worden wegens taal, cultuur en structurele drempels. We creëren een activiteitenaanbod van spel, sport en cultuur voor kinderen met een beperking die zich begeven in een maatschappelijke kwetsbare context zoals armoede, migratieachtergrond, vlucht -en asielcontext.”


Mondiale Werken Regio Lier vzw (Berlaar, Broechem, Lier) – 47.651,96 euro – Ons Artistieke Thuis 


“We laten een diverse groep jongeren – vluchtelingen en jongeren vanuit jeugdhuizen – kennis maken met het reguliere vrijetijdsaanbod. Dit gebeurt door middel van een experimentele werkvorm: een langlopend project met verschillende creatieve workshops, die gegeven worden door docenten en begeleiders van o.a. Jeugdhuizen en de Academie, in combinatie met individuele opvolging en coaching. Op die manier kunnen we talenten ontdekken en ontwikkelen, die mogelijk zelfs een mooie uitlaatklep kunnen vormen voor de jongeren. Na een intens proces laten we het 'eindproduct' hiervan zien in CC Vredeberg.”


MRB vzw (Sint-Jans-Molenbeek) – 51.000 euro – Identiteitsontwikkeling en gedeeld leiderschap als hefbomen voor empowerment van Brusselse meisjes


“Molenbeek Rebels is een sociaal sportinitiatief. Ons doel is niet zozeer sportief succes, wel meisjes empoweren. Zeker meisjes die opgroeien in kwetsbare situaties. De meisjes runnen zelf de club en krijgen de kans om in te stappen in een groeitraject op maat, begeleid door peers, met focus op talentontwikkeling en competentieverwerving. Samen met Karen Wouters (Professor leiderschap Antwerp Management School) en Casa 19 (expertisecentrum leiderschap) wil Molenbeek Rebels de groeitrajecten structureren en de impact maximaliseren door te experimenteren met methodieken rond gedeeld leiderschap.”


Muzass vzw (Kontich) – 50.960 euro –inclusieve vakantiekampen voor kinderen en jongeren


“Tijdens de inclusieve vakantiekampen van Muzass vzw kunnen kinderen en jongeren met en zonder beperking elkaar ontmoeten tijdens diverse muzikale en creatieve activiteiten. Ieder kind/jongere, ongeacht een eventuele beperking, is welkom om deel te nemen aan onze kampen volgens eigen mogelijkheden en talenten. Door SAMEN te spelen en te werken aan een opdracht leren de deelnemers dat anders zijn gewoon is en oké is. Je mag zijn wie je bent en je hoort erbij zoals je bent. Deelnemers ontdekken non-verbale middelen om zichzelf uit te drukken als woorden tekortschieten.”


Scum Studios vzw (Antwerpen) – 51.000 euro – Door een andere lens


“Ons project biedt jonge nieuwkomers workshops in fotografie, storytelling en zelfexpressie, gericht op zowel artistieke als persoonlijke groei. Doorheen het project werken de jongeren naar een expositie toe waar ze hun eigen verhaal in beeld kunnen delen. Verder zullen de jongeren intensief samenwerken in een deel van het project met studenten van het hoger onderwijs fotografie. Het project legt een basis voor uitbreiding naar andere disciplines met oog op een duurzame, positieve impact op integratie, sociale cohesie en ontwikkeling van jonge vluchtelingen.”


FAMEUS vzw (Antwerpen) – 51.000 euro – GEN-ZIE


“Met GEN-ZIE organiseert Fameus samen met een stuurgroep van 20 jongeren, een inclusief kunstproject waar jongeren hun artistieke praktijken in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen en tonen. We werken samen met een breed netwerk aan partners binnen cultuur, onderwijs en welzijn. GEN-ZIE zet in op de ontwikkeling van de artistieke, organisatorische en sociale vaardigheden van jongeren in kwetsbare situaties. GEN-ZIE bestaat uit: de stuurgroep van jongeren, artistieke trajecten, toonmomenten en een festival dat plaatsvindt op 17 november in TRIX.”


Beastwood vzw (Brugge) – 50.000 euro – Beast-Hood


“Beast-Hood richt de stedelijke ontmoetingstuin rond zijn skatepark experimenteel in (middel), door een mix van workshops (bouw, schrijnwerk, groenbouw, kunst & urban sports) aan te bieden. Reflecties (ervaringsleren methode) over de workshops geeft jongeren inzichten in de opgedane werkervaringen waardoor ze met individuele- en arbeidsvaardigheden omgaan (doel). Jeugdzorg- & -ondersteuningsorganisaties hebben nood aan alternatieve experimenteerruimtes voor hun jongeren. Niet enkel binnen het domein van nuttige vrijetijdsinvulling, maar vooral binnen loopbaanondersteuning en talentontwikkeling.”


SPOOR 56 vzw (regio Waas & Dender) – 44.543 euro – Step In


“Step in werkt van onderuit (de interesses van jongeren) en van binnenuit (de voorziening) aan aansluiting tussen jongeren en vrijetijdsbesteding, aan een brug tussen jeugdzorg en jeugdwerk. In verschillende fases – van aanbod naar exploratie, connectie en opvolging – leren de jongeren, die in de residentiële jeugdzorg verblijven, zichzelf en het aanwezige sport-, jeugd- en cultuuraanbod in de streek kennen. In eenzelfde beweging leren we de potentiële prikkels en drempels tot vrijetijdsparticipatie kennen zodat we deze kunnen toepassen of vermijden in de reguliere werking.”


De Lovie vzw (Westhoek) – 51.001 euro –LoPi Labo


“Kinderen en jongeren met een beperking missen vaak aansluiting bij het regulier vrijetijdsaanbod. Tegelijkertijd sluiten sommige jongeren bewust niet aan bij het handicapspecifieke vrijetijdsaanbod omdat ze zich daar ook niet op hun plaats voelen. Via LoPi Labo willen we hen een aantal vrijetijdsmogelijkheden laten verkennen door, samen met partners, ‘proef’momenten te organiseren. Zo willen we onderzoeken welke vrijetijdsaanbod wel tegemoet kan komen aan hun noden qua vrijetijdsbesteding. Met dit vrijetijdslabo ontwikkelen we een nieuwe aanbod dat aangepast is aan hun noden en verwachtingen.”


De Ambrassade (Vlaanderen en Brussel) – 80.000 euro – Waddist

 

“Begin 2021 lanceerden de Ambrassade en Arteveldehogeschool de app Waddist. Elke dag worden er drie vragen naar jongeren gestuurd die ze via de app kunnen beantwoorden. De jongeren hoeven zich enkel te registreren om toegang te krijgen. Uit cijfers blijkt dat gemiddeld 300 jongeren per dag de Waddist-vragen invullen. Bijna drie jaar na de lancering van de app wil De Ambrassade de tool verder uitbouwen. De organisatie wil, samen met Arteveldehogeschool, het Waddist-concept verder ontwikkelen tot: 1. een sterkere onderzoekstool met als doel het bereiken van een meer diverse doelgroep; 2. een netwerkversterker, met een focus op het jeugdwerk; 3. een participatie- en communitytool zodat jongeren zich meer deel voelen van een community.”

 

AWEL (Vlaanderen en Brussel) – 122.000

 

“Instatik en Youtok: nieuwe apps ontstaan snel. Awel wil mee bewegen, en richt

een team socials op. Awel wil haar aanwezigheid op die sociale media waar kinderen en jongeren zijn professionaliseren en een aanbod op die kanalen ontwikkelen met en voor jongeren.”


Groep Intro (Vlaanderen en Brussel) – 77.980 euro – Ateljee

 

“Ateljee wil workshops aanbieden voor 8 jongeren zonder enige dagbesteding die het creatief denken bevorderen en de jongeren zelfstandiger maken en leren plannen. Daarnaast bieden ze ook een vrij wekelijks inloopmoment aan, waar ook jongeren met een leerplek welkom zijn. Bedoeling is hun talenten op te sporen, hen nieuwe interesses te laten ontdekken, en hun sociale vaardigheden te versterken.”

 

KLJ Groene Kring (Vlaanderen en Brussel) – 50.000 euro – KLJ ConneXt!

 

“KLJ ConnecXt! is een vervolg op het project "Verbindingsambassadeurs in het jeugdwerk" in 2022 (KLJ Connect). De vereniging wil de resultaten en de feedback na elke activiteit van KLJ Connect van de lokale projecten implementeren in haar volledige nationale werking. Op die manier kan ze de resultaten verduurzamen en trachten ervoor te zorgen dat ze de nieuwe doelgroepen die ze via de activiteiten bereikt werkelijk kan integreren in haar werking.”

Commentaires


bottom of page