top of page
Zoeken

Vlaamse Regering kiest 5 prioriteiten om beter op te groeien in Vlaanderen en Brussel

De Vlaamse regering keurde vandaag 5 prioriteiten goed voor het toekomstige jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP). Het plan moet een antwoord bieden op de vele uitdagingen waar kinderen en jongeren mee worden geconfronteerd. Het is de eerste keer dat de Vlaamse Regering zo’n duidelijke focus kiest voor het JKP. “Waar er vroeger een hele lijst met kleine en grote maatregelen werd genomen, kiezen we tijdens deze legislatuur voor een duidelijke focus,” aldus Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media.

(Foto: Belga)


Met het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan wil de Vlaamse Regering concrete antwoorden bieden op de uitdagingen waar kinderen en jongeren vandaag mee worden geconfronteerd. Het geeft een sterke focus op waar de regering naartoe wil omtrent jeugd- en kinderrechten. Het plan concentreert zich op alle kinderen, jongeren en jongvolwassenen tussen de 0 en 30 jaar.


De vijf prioriteiten moeten binnen het half jaar na het begin van de regeerperiode, op aangeven van de minister van Jeugd door de Vlaamse Regering worden goedgekeurd. Aan die prioriteiten zullen in de komende maanden ook concrete doelstellingen en projecten worden gekoppeld.


De keuze voor de vijf prioriteiten komt er na een uitgebreide consultatie. Zo werden er diverse inspraakmomenten georganiseerd, werd er een brede omgevingsanalyse gemaakt door het Departement Cultuur, Jeugd en Media en was er een rondetafelgesprek met minister Benjamin Dalle. Een stuurgroep samengesteld uit De Ambrassade, de Vlaamse Jeugdraad, het Kenniscentrum Kinderrechten, het Minderhedenforum, Bataljong en de administratie werd bij het proces betrokken.


Per gekozen prioriteit wordt nu verdere concrete actie ondernomen door de betrokken vakministers, experten, specifieke beleidsmedewerkers, jeugd(werk)organisaties en lokale besturen. Deze expertenteams zullen een concrete invulling geven aan de prioriteit.


Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, Benjamin Dalle is tevreden. “Met de Vlaamse regering hebben we een duidelijke focus gekozen voor het JKP. Dat is belangrijk want enkel zo kan je de problemen op een efficiënte en gedragen manier aanpakken. Zo zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren kunnen opgroeien in een betere omgeving, met aandacht voor hun specifieke vragen en bezorgdheden. Ik kijk ernaar uit om samen met mijn collega’s die doelstellingen om te zetten in concrete projecten.”


Minister-President Jan Jambon ziet in deze prioriteiten een uitdaging voor de voltallige Vlaamse Regering: “Kinderen en jongeren zijn de toekomst van Vlaanderen. We willen hen vandaag al de nodige ruimte geven om op te groeien in een regio waar het goed is om jong te zijn en waar ze hun kansen en talenten ten volle kunnen ontwikkelen. Met de 5 prioriteiten is alvast een stevige voorzet gegeven.”


Ontdek hier de vijf prioriteiten voor het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan1. Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling


Kinderen en jongeren moeten zich, waar dan ook, goed in hun vel voelen. Meer en meer jonge mensen krijgen te kampen met druk. Daarnaast is zelfdoding één van de belangrijkste doodsoorzaken bij jonge mensen. Geweld op school, stress, prestatiedruk, vragen omtrent diversiteit en gender… het zorgt ervoor dat steeds meer jongeren het moeilijk hebben. Uit een onderzoek van De Ambrassade blijkt dat 38% van de bevraagde jongeren tussen 14 en 25 jaar zich niet goed in zijn of haar vel voelt. De Vlaamse overheid wil kinderen en jongeren de nodige veerkracht geven om met deze uitdagingen om te gaan.


2. Gezonde en leefbare buurten


De Vlaamse overheid wil inzetten op gezonde en leefbare buurten voor kinderen en jongeren. De jeugd is erg betrokken bij de klimaatuitdagingen en de toekomst van de planeet. Die uitdagingen beginnen lokaal: elk kind en jongere heeft het recht om op te groeien in een gezonde omgeving. Daarnaast moeten onze kinderen en jongeren opgroeien in goede en gezonde buurten: met kwaliteitsvolle woningen, voldoende ‘hangruimte’, toegang tot ontspanning, bereikbaarheid, … Het is belangrijk dat de stem van kinderen en jongeren wordt meegenomen in het ontwerpen en inrichten van onze openbare ruimtes.


3. Engagement in de samenleving door vrijwillige inzet


De Vlaamse overheid wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren actief kunnen bijdragen tot de samenleving. De overheid wil hen stimuleren om zich vrijwillig in te zetten. Kinderen en jongeren moeten tijd en ruimte krijgen om zich te kunnen engageren in de maatschappij. De kracht van de stem van kinderen en jongeren speelt een belangrijke rol. Dit vrijwillig engagement moet erkend en gewaardeerd worden.


4. Vrijetijdsbesteding voor allen


De Vlaamse overheid wil alle kinderen en jongeren optimaal van hun vrije tijd laten genieten. Daarvoor wordt er ingezet op een geïntegreerd vrijetijdsbeleid. Dit betekent dat alle kinderen en jongeren toegang moeten hebben tot een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod. Er zijn nog teveel obstakels. Kinderen in opvangcentra, kinderen met een handicap of kinderen in armoede: een kwart van de sociaaleconomisch achtergestelde jongeren is bijvoorbeeld nooit lid geweest van een sportclub. De Vlaamse overheid wil met een inclusief en divers vrijetijdsbeleid hier werk van maken.


5. Mediawijsheid


De Vlaamse overheid wil kinderen en jongeren versterken als kritisch denkende en mediawijze burgers. Kinderen en jongeren moeten weerbaarheid opbouwen, (digitale) vaardigheden ontwikkelen en een brede waaier aan mogelijkheden hebben om geïnformeerd, actief en creatief om te gaan met alle vormen van online en offline media. Ze moeten vertrouwd zijn met termen als fake-news, sexting, privacy, … om zo op een veilige en geïnformeerde manier hun weg te vinden binnen een steeds meer internationale en digitale wereld.


Kommentare


bottom of page