top of page
Zoeken

Vereenvoudiging kadervormingstraject voor jongeren stap dichter bij

Het behalen van een attest animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk wordt weer iets eenvoudiger. Tot voor kort moesten jongeren die een attest wilden behalen na een cursus en een geslaagde stage nog een evaluatiemoment volgen alvorens hun attest te krijgen. Dit laatste evaluatiemoment wordt nu geschrapt. “Dit verlengde het traject en zorgde ook voor extra administratieve last. Zowel in de cursus als in de stage zitten al momenten van reflectie en evaluatie vervat. Een extra moment bleek geen bijzondere meerwaarde. We willen zo meer jongeren warm maken om engagement op te nemen,” aldus Benjamin Dalle.
Zowel in het regeerakkoord als in de beleidsnota Jeugd werd de ambitie uitgesproken om het traject van de kadervorming te vereenvoudigen zonder daarmee te raken aan de kwaliteit van de vorming. Na overleg en advies van de Vlaamse Jeugdraad, besliste minister van Jeugd Benjamin Dalle het evaluatiemoment niet langer decretaal te verplichten.

Het volgen van een cursus en een stage zal in de toekomst volstaan om een attest te behalen. Dat maakt dat jongeren sneller beschikbaar zullen zijn om begeleider te worden op een jeugdkamp of vakantie. De jeugdbewegingen- en organisaties zijn meer dan ooit op zoek naar voldoende gekwalificieerde begeleiders voor kampen en vakanties. Door deze schrapping willen de organisaties en de minister meer jongeren warm maken om engagement op te nemen.

De beslissing van de regering wordt voorgelegd aan de Raad van State voor advies. Nadien wordt het ontwerp voorgelegd aan het Parlement zodat de verplichting om een evaluatiemoment te organiseren definitief kan vervallen vanaf 1 september 2020.

Dit betekent echter niet dat er geen dergelijke momenten mogen georganiseerd worden. “Het is aan de organisaties zelf om te bekijken of ze een meerwaarde zien in het organiseren van zo’n moment of niet. Zij zijn immers het best geplaatst om te zien wat nodig is,” aldus minister Dalle.  

Specifiek naar aanleiding van de coronacrisis

Eerder deze week werden jeugdwerkorganisaties ingelicht over maatregelen die genomen werden ten gevolge van de coronacrisis. Eén daarvan heeft betrekking op de organisatie van de kadervorming, meer bepaald het evaluatiemoment.

Er werd beslist het schrappen van het evaluatiemoment vervroegd in te voeren.  Dat wil zeggen dat verenigingen vanaf nu een attest kunnen uitreiken aan jongeren die hun cursus en stage met succes afrondden.

Daarnaast hebben de huidige maartregelen ook impact op de trajectduur van drie jaar en de verplichting om eerst het volledig theoretisch gedeelte te volgen om daarna aan de stage te mogen beginnen.

Meer weten over de specifieke regels met betrekking tot kadervorming die vandaag gelden?

Neem dan zeker een kijkje op de website van het departement Cultuur, Jeugd en Media: https://cjsm.be/jeugd/jeugdbeleid-vragen-en-antwoorden-naar-aanleiding-van-de-coronacrisis

Comments


bottom of page