top of page
Zoeken

Via de moestuin en skateboarden jongeren versterken

Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, Benjamin Dalle, ondersteunt 15 experimentele jeugdprojecten met een extra investering. Samen zijn de projectsubsidies goed voor meer dan 650.000 euro aan investeringen in de jeugdsector. De verschillende projecten willen jongeren versterken en begeleiden

vanuit de eigen leefwereld en interesses.


“We moeten durven innovatief zijn: in het skatepark, op een hackaton of op de theaterplanken… in een steeds sneller veranderende wereld is het belangrijk om projecten te organiseren die dicht bij jongeren staan,” aldus Dalle.


De gekozen experimentele projecten zijn vernieuwend voor ons Vlaams en Brussels jeugdwerk. “Jongeren groeien op in een steeds sneller veranderende wereld,” aldus Dalle. “Het Vlaamse en Brusselse jeugdwerk is het best geplaatst om jongeren daarin te begeleiden en te versterken. Met deze extra investering in projectsubsidies willen we vernieuwende projecten een stimulans geven.”


De projecten vertrekken vanuit de leefwereld van de jongeren, bijvoorbeeld via gaming, skateboarden en online media. Veel projecten zetten in op creativiteit: het koppelen van wiskunde aan beeldende kunst, het maken van theater om bepaalde thema’s bespreekbaar te maken of nog: glasblazen om te leren in team werken.


“De projecten kleuren buiten de lijntjes,” aldus Dalle “Maar de context waarin jongeren opgroeien vraagt nu eenmaal om creativiteit. Ik ben blij dat we hier als Vlaamse Regering ondersteuning kunnen bieden.”De geselecteerde projecten zijn:


Betonne Jeugd Plus vzw (Antwerpen - €30.000): Betonne Jeugd zoekt en verenigt dak- en thuisloze jongeren in een 'thuisbasis'. Daar staat de hulpvraag niet op de eerste plaats, maar wel het jong zijn. Op lange termijn wil Betonne Jeugd uitgroeien tot een expertisecentrum over de dak- en thuisloosheidsproblematiek bij jongeren.


Cachet vzw (Anderlecht - €47.000): Cachet is een organisatie door en voor jongeren met een ervaring in de jeugdhulpverlening. In het project 'Een recht is een recht (en niet scheef!)' ondersteunt Cachet jongeren om via forumtheater hun ervaringen te delen en zo andere jongeren, hulpverleners en beleidsmakers te sensibiliseren. Daarnaast verkent ze hoe de individuele en collectieve belangen van jongeren in de jeugdhulp beter behartigd kunnen worden.


Gent Glas vzw (Gent - €40.000): Gent Glas biedt jongeren workshops aan die focussen op verschillende artistieke technieken, waaronder tekenen, glass sculpting, glasblazen, glass painting en glass fusing. Gent Glas geeft bij elke techniek vakkundige begeleiding en moedigt samenwerking en teamwerk aan.


Villa Omaar vzw (Wetteren - €44.000): Homaar is een groeiplek voor psychisch kwetsbare jongeren tussen 15 en 23 jaar, die nood hebben aan een tijdelijk aanbod of begeleiding. Er wordt vertrokken van een hartelijke en huiselijke sfeer. Er kan gedurende een paar weken in kleine groep een traject doorlopen worden aan de hand van diverse creatieve ateliers, workshops en gesprekken, afgestemd op de vraag van de betrokken jongeren.


Link in de Kabel vzw (Leuven - €51.000): Met de Digitale Brug laat Link in de Kabel kwetsbare kinderen en jongeren uit de Integrale Jeugdhulp participeren aan het brede gamma van online media. Ze biedt kwetsbare kinderen en jongeren binnen de Integrale Jeugdhulp - voor wie nu geen of een beperkt aanbod is - maximale digitale kansen in hun vrije tijd.In het verleden vonden er al studiemomenten met begeleiders plaats in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.


Nerdlab vzw (Gent - €50.000): Nerdlab bouwt verder aan een methodiek voor kunsteducatie binnen een informele leercontext rond technologie en kunst. In 2020 zoomt Nerdlab in op de sessiestructuur. Hoe is een contactmoment opgebouwd? Wat is de rol van de coach? Welke ondersteuning biedt Nerdlab als community manager aan coach en deelnemers? Hoe breng je veiligheid, zowel mentaal als fysiek, voor alle betrokken partijen? Op welk moment breng je techniciteit in je proces? Nerdlab ondersteunt in heel Vlaanderen andere organisaties in de jeugd- en cultuursector om een makerlab op te zetten.


Sering vzw (Antwerpen - €44.000): Huis van de Wildernis biedt een fantasievol en leerrijk creatieproces voor kinderen met als hoofddoel de noodzakelijke band tussen kind en natuur te herstellen. Door methodieken uit participatief theater en theatertherapie te verweven met de natuurwetenschappen komt Sering tot een ‘gespeelde’ wetenschap, waarbij kinderen spelenderwijs de natuur herontdekken en oude kennis in een nieuwe jas steken om die zelf te kunnen doorgeven.


CAD Limburg (Hasselt - €50.000): CAD Limburg realiseert kampen voor risicovolle gamers, die nood hebben aan een offline herstart. Sinds het eerste projectjaar vonden tien kampen plaats: uit de evaluatie blijkt dat deelnemen aan Reboot een opstap is naar het nemen van initiatieven naast gamen en dat deelnemers meer offline sociale contacten hebben. Samen met organisaties uit het jeugdwerk biedt CAD Limburg in 2020 opnieuw vijf kampen aan.


Dig-IT vzw (Brussel - €41.178): Door middel van workshops voor kinderen koppelt Dig-IT wiskunde aan beeldende kunst. Ze onderzoekt hoe via kunst- & cultuureducatie een positieve kijk op wiskunde kan worden gestimuleerd. Ze werkt met kinderen aan een aantal wiskundige thema’s zoals topologie, meetkunde, dynamische systemen en computationeel denken.


Coast Capital vzw (Oostende - €47.734): Coast Capital stimuleert jongeren om via de skateboard-lifestyle een eigen levenspad binnen de samenleving te bewandelen. Sportieve en creatieve ervaringen bieden jongeren handvaten en richtlijnen om specifieke vaardigheden te ontwikkelen. De verworven vaardigheden stimuleren de sociale integratie en het zelfvertrouwen van de jongeren.


Groeilap (Sint-Niklaas - €49.860): Groeilap onderzoekt hoe jongeren met een kwetsbaarheid of beperking met elkaar in interactie kunnen treden. Ze creëert in de stad moestuinen voor jongeren met een mentale beperking of jongeren die onttrokken zijn uit een problematische thuissituatie. Jonge nieuwkomers ondersteunen en coachen deze doelgroepen: Groeilap legt daarbij de klemtoon op het versterken van hun pedagogische en communicatieve competenties.


Projecten erkende verenigingen:


Bataljong vzw (€42.000): Samen met drie pilootgemeenten experimenteert Bataljong met de hackathon als middel om innoverend aan beleidsparticipatie te doen. Per gemeente wordt er een casus en een budget aangereikt. Binnen dat kader ontwikkelen groepjes jongeren uitgewerkte projectplannen in een competitieve formule. De jongeren worden gecoacht door jeugdambtenaren en kunnen lokale experten inroepen. Een jury kiest de winnaar, die zijn project effectief realiseert in de gemeente. Bataljong ontwikkelt finaal een draaiboek om de methodiek te promoten.


Tumult vzw (€70.000): Tumult creëert i.s.m. Groep Intro verbinding tussen jongeren met een vluchtverhaal enerzijds en het jeugdwerk anderzijds. Tumult zorgt er via vorming en coaching voor dat jonge nieuwkomers uitgroeien tot jongerentoeleiders. De jongerentoeleiders verlagen via individuele coaching drempels voor jonge nieuwkomers om deel te nemen aan een vrijetijdsaanbod.


Larf! vzw (€30.000): Larf! vzw geeft met De Plantrekkerij jongeren uit Nieuw-Gent, een wijk in transitie, een stem in het proces. De jongeren gaan met de begeleidende kunstenaars, met elkaar en met de mensen uit de buurt in dialoog over bepaalde thema’s. Elke reeks van acties eindigt met een product.


Stampmedia vzw (€20.871,90): StampMedia versterkt de stem van jongeren. Dat doen ze door jongeren mediawijs te maken en door media jongerenwijs te maken. Als verbindende organisatie heeft StampMedia bijzondere aandacht voor jongeren die het minst gehoord worden. StampMedia verlaagt de ondergrens van haar werking van 16 tot 13 jaar. Ze creëert een extra vrijetijdsaanbod voor deze doelgroep en werkt aangepaste vormingsmethodieken en werkvormen uit. Ze werkt voor de invulling van de trajecten zo veel als mogelijk bottum-up en vertrekt van wat de jongeren zelf willen doen.Comments


bottom of page