top of page
Zoeken

Investeren in de toekomst

Wat betekent de Septemberverklaring voor Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding?


Afgelopen weekend sloot de Vlaamse Regering een akkoord over de begroting voor 2024. Vandaag werden de krachtlijnen van dit akkoord toegelicht in de Septemberverklaring in het Vlaams Parlement. Vlaanderen investeert sterk in verschillende sectoren, zonder de doelstelling van een begroting in evenwicht tegen 2027 in gevaar te brengen. Op vraag van cd&v komen er het komende jaar forse investeringen in de kinderopvang, zowel in het aantal opvangplaatsen als in de kwaliteit van de opvang. In totaal gaat het om een extra investering van 270 miljoen euro.Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding Benjamin Dalle: “Ik ben zeer tevreden met deze Vlaamse begroting. We geven zuurstof aan sectoren en mensen die dat nodig hebben. Het is bovendien een begroting die zeer goed is voor de Brusselaars, onder meer door de stevige investeringen in de kinderopvang. Ik ben ook heel trots op de forse investeringen in jeugdbeleid. Deze bieden de mogelijkheid om het Vlaamse jeugdwerk verder te versterken.”


De belangrijkste beslissingen voor de beleidsdomeinen Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding vindt u hieronder.


Brussel


De Nederlandstalige kinderopvang is ook in Brussel heel belangrijk. Heel wat van de investeringen in de kinderopvang komen ook ten goede van de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel. Enkele belangrijke punten uit het akkoord waar de 178 crèches en 22 locaties van onthaalouders in Brussel baat bij zullen hebben:


  • Dankzij de bijkomende investeringen daalt de kind-begeleiderratio. Zo zorgen we ervoor dat crèchepersoneel en onthaalouders voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de kindjes, en daalt de werkdruk bij het personeel. De regel wordt: 1 begeleider voor maximaal 5 baby’s onder de 12 maanden, en 1 begeleider voor maximaal 7 kinderen als het om gemengde groepen gaat.

  • Het aantal plaatsen aan inkomenstarief, waarbij de prijs voor kinderopvang bepaald wordt op basis van je inkomen, neemt sterk toe. Er komen in 2024 minstens 200 plaatsen aan inkomenstarief bij in Brussel, op een totaal van 2.000 in heel Vlaanderen.

  • We voorzien een verdubbeling, en dat voor de tweede keer deze legislatuur, van de basissubsidie van de crèches met een vrij tarief. Dit zal voor extra ademruimte zorgen en stabiliseert de werking van deze crèches.

  • We vereenvoudigen de voorrangsregels, met een effectieve voorrang voor wie werkt. Tegelijkertijd geven we de crèches ook het vertrouwen om plaatsen te kunnen toewijzen aan wie om andere redenen nood heeft aan kinderopvang.

  • Natuurlijk vergeten we ook de onthaalouders niet. Ook zij krijgen meer middelen en meer ondersteuning.

De begroting voor 2024 voorziet geen besparingen op het Brusselbeleid. Integendeel: er staan nog verschillende investeringen op stapel die een rechtstreekse impact op Brussel hebben:

  • Om het lerarentekort – dat ook in Brussel erg hoog is – aan te pakken, verhogen we de anciënniteit van zij-instromers: van 10 naar 15 jaar.

  • We investeren minimaal 1 miljoen euro in sociale studentenhuisvesting in Brussel (5 % van de totale extra investering). Dit zal leiden tot meer betaalbare studentenkoten. Die investeringen worden versterkt via renteloze lenigen voor basiskoten, binnen het sociaal studentenhuisvestingsbeleid van onze hoger onderwijsinstellingen.

  • De hogescholen en universiteiten krijgen een extra werkingstoelage, inclusief de Stuvo-middelen.

  • We zetten ook in op een sterkere inburgering voor de vele nieuwkomers die Brussel elk jaar ontvangt. Het Vlaamse inburgeringstraject krijgt een ‘turbo’: we versterken het leertraject en breiden het uit, en drijven ook de begeleiding richting de arbeidsmarkt op. We helpen inburgeraars niet alleen snel aan het werk, we willen hen daarna ondersteunen om op middellange termijn het gewenste ambitieniveau te bereiken. We geven hun daartoe te kans tot 5 jaar na het afronden van het inburgeringstraject.

  • We verhogen de werkingsmiddelen voor Muntpunt zodat de afgesproken engagementen in het samenwerkingsakkoord 2021-2025 correct kunnen uitgevoerd worden.


Jeugd


De jeugdsector bloeit als nooit tevoren in Vlaanderen. Het aantal leden neemt toe, steeds meer verenigingen en werkingen dienen een erkenningsaanvraag is. Aan het begin van de zomer keurde de Vlaamse Regering een ambitieus nieuw Jeugddecreet goed, dat meer vertrouwen geeft aan jeugdwerkers en inzet op de verdere professionalisering van de sector. Om de hoge ambities van dat decreet waar te maken, zijn extra middelen nodig.


Daarom is er beslist om jaarlijks 6 miljoen extra te investeren in het jeugdbeleid en onze jeugdorganisaties, een stijging van ongeveer 10 procent. Deze middelen zullen ingezet worden voor onder meer capaciteitsverhoging en een sterkere financiering van de organisaties. Er wordt ook geïnvesteerd in de Vlaamse tentuitleendienst ULDK. Daarbovenop komt er in 2024 ook 4 miljoen euro bij voor investeringen in jeugdinfrastructuur.


Media


De Vlaamse Regering investeert in 2024 eenmalig 9 miljoen in de VRT, bovenop de bestaande financiering. Deze extra middelen zijn nodig omdat 2024 voor de VRT een boeiend en druk jaar wordt, met heel wat projecten die bijkomende middelen vragen. Denk maar aan het EK voetbal, de Olympische Spelen en twee grote verkiezingscampagnes.


We kiezen ervoor om de VRT hier extra bij te ondersteunen, zodat het personeel en de werking tijdens dit druk jaar de nodige zuurstof krijgt, terwijl het transformatieplan voor de VRT verder wordt uitgerold wordt en een nieuwe structurele basis voor de werking van de VRT wordt gebetonneerd.


Armoedebestrijding


Voor de Septemberverklaring van 2022 besliste de Vlaamse Regering al om 8 miljoen te investeren in de strijd tegen kinderarmoede. 4 miljoen hiervan werd al in 2023 ingezet, de overige 4 miljoen zal in 2024 geïnvesteerd worden. Dit doen we voornamelijk via de vernieuwende projectoproep rond lokale bondgenotennetwerken. Die staat nog open voor kandidaturen tot 8 oktober. We zetten ons werk verder en zijn ervan overtuigd dat we met deze oproep belangrijke resultaten kunnen boeken om kinderarmoede tegen te gaan.


De Vlaamse Regering begint aan haar laatste legislatuurjaar. Dankzij het ambitieuze begrotingsakkoord belooft dat een jaar te worden waarin we alles op alles zullen zetten om stappen vooruit te zetten in Vlaanderen en in Brussel. De duidelijke keuzes en forse investeringen die vandaag in het Vlaams Parlement worden toegelicht, tonen dat aan.

Comments


bottom of page