top of page
Zoeken

Nieuw Brusseldecreet goedgekeurd in Vlaams Parlement

Vandaag heeft het Vlaams Parlement, op voordracht van Vlaams minister Benjamin Dalle, een nieuw beleids- en beheersinstrumentarium unaniem goedgekeurd voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel. Het nieuw begrotings- en rekeningsstelsel voor de VGC wordt met ingang van 1 januari 2022 ingevoerd. Het nieuwe “Brusseldecreet” versterkt het partnerschap tussen de Vlaamse Overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.Op 4 december 2020 keurde de Vlaamse Regering op initiatief van minister Dalle een nieuw beleids- en beheersinstrumentarium voor de VGC goed. Tot op heden gebruikt de VGC voor de planning en de financiële rapportering nog altijd de ‘Nieuwe Gemeentelijke Boekhouding’ (NGB), die dateert van 1995, en die vooral gericht is op rapportering volgens budgetbasis. De NGB bevat geen rapportering over de beleidsmatige aspecten en heeft te weinig belangstelling voor de meer bedrijfseconomische rapportering op basis van de transactieboekhouding. Daardoor biedt de NGB weinig meerwaarde aan de beleidsmensen en heeft de VGC behoefte aan een gemoderniseerd beleids- en beheersinstrumentarium met een eigentijds boekhoudkundig kader en rekeningenstelsel. Strategisch plannen op basis van een meerjarenplan en doelmatig werken vanuit beleidsdoelstellingen waaraan een transparante financiële planning gekoppeld is, zijn immers essentiële bouwstenen voor een modern overheidsbeleid en -management.


De goedkeuring van dit decreet gaat samen met de goedkeuring van een uitvoerig besluit van de Vlaamse Regering waarmee vanaf 1 januari 2022 een nieuw begrotings- en rekeningstelsel voor de VGC wordt ingevoerd. Daarbij wordt uitgegaan van het stelsel van de BBC voor de Vlaamse lokale besturen, zoals bepaald in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de BBC van de lokale en provinciale besturen, rekening houdende met de bijzondere positie, het unieke karakter van de VGC en de specifieke rol van de Vlaamse overheid in Brussel. Het nieuwe beleids- en beheersinstrumentarium omvat de volgende beleidsrapporten: (a) het meerjarenplan (strategische nota, financiële nota en toelichting); (b) de aanpassing van het meerjarenplan en (c) de jaarrekening. Deze beleidsdocumenten stimuleren de VGC om geïntegreerd te plannen en te werken.


Het decreet vandaag in het Vlaams Parlement gestemd is, vervangt nu het bestaande goedkeuringstoezicht op de jaarlijkse begroting en de jaarrekening door een goedkeuringstoezicht op het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan en de jaarrekening van de VGC. Ook het bestuurlijk toezicht door de Vlaamse overheid, geregeld in het decreet van 5 juli 1989 tot organisatie van het toezicht op de VGC, was immers aan vernieuwing toe, wou de VGC kunnen beschikken over een modern beleids- en beheersinstrumentarium.


Daarnaast treedt de onderlinge verhouding tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC met het decreet eindelijk het digitale tijdperk binnen. Alle schriftelijke kennisgevingen en verzendingen van besluiten en beslissingen van de VGC en de Vlaamse Gemeenschap zullen vanaf 1 januari 2022 worden vervangen door digitale kennisgevingen of verzendingen.


“De goedkeuring van dit Brusseldecreet is een belangrijke stap,” aldus Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel. “We versterken de samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC. Het zijn constructieve partners die nu ook hetzelfde moderne beleids- en beheersinstrumentarium hanteren. In de toekomst zal dit het mogelijk maken om nog beter samen te werken.”


Elke Van den Brandt, Voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC): "De VGC maakte deze legislatuur voor het eerst een strategisch meerjarenplan op. Met dit plan wil het College op een efficiëntere en meer doelgerichte manier het VGC beleid voor de komende jaren vorm te geven. Om aan de beleidsdoelstellingen uit dit strategisch meerjarenplan ook de nodige budgetten te kunnen koppelen was deze decreetwijziging nodig. Zo kan de VGC eindelijk overschakelen op een moderne meerjarenbegroting."

コメント


bottom of page